f Zahtev za eksploataciju krečnjaka u Mionici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za eksploataciju krečnjaka u Mionici

21.06.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na lokalitetu „Tolićki vis“ u opštini Mionica

21.06.2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta „CERAPROM“ D.O.O. Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije krečnjaka kao TGK na lokalitetu „Tolićki vis“ u opštini Mionica.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-azuriranja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-krecnjaka-kao-tgk-na-lokalitetu-tolicki-vis-u-opstini-mionica/

Povratak...