f Seminar o oceni prihvatljivosti - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Seminar o oceni prihvatljivosti

10.05.2017

U Regionalnom Arhus centru Subotica, 10. maja 2017. godine, održan je seminar o oceni prihvatljivosti, koji predstavlja jednu od aktivnosti koju realizuje Udruženje TERRA’S u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije u okviru "Programa podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect)" Regionalnog centra za životnu sredinu, Kancelarije u Beogradu.

Cilj seminara, koji je prethodno održan i u Gornjem Milanovcu, bio je da se svi akteri značajni za primenu zakonske regulative, koji se usklađuju sa standardima Evropske unije – a to su predstavnici lokalne samouprave, inspekcijskih službi i nevladinog sektora – pripreme, obuče i da se podignu njihovi kapaciteti za ono što sledi u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, a odnosi se na poglavlje 27.

Snježana Mitrović, rukovodilac Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica je istakla da je posebno važna uloga lokalne samouprave. Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine (CSOnnect), finansira Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju, njegova implementacija je predviđena do 2018. godine, a realizacija projekta u okviru kog je održan seminar, traje godinu dana.

Na ovu temu govorile su Snežana Prokić i Sabina Ivanović, iz Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Sabina Ivanović, se ostvrnula na neke osnovne principe kod procene uticaja na životnu sredinu ističući da se moraju uzeti u obzir u najranijoj mogućoj fazi u svim procesima tehničkog planiranja i donošenja odluka. Takođe, bi trebalo tek nakon što se sprovede procena uticaja, izdavati građevinsku dozvolu, odnosno odobrenje za izvođače čiji bi projekti mogli imati značajniji uticaj na životnu sredinu. Naglasila je i to da se procena uticaja mora sprovesti na temelju odgovarajućih informacija koje je dao nosilac projekta, a mogu ga dopuniti nadležni organi ili javnost, što je u skladi i sa Zakonom o Arhuskoj konvenciji. Najavila je i donošenje novog Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu sa podzakonskim aktima do kraja ove godine.

Snežana Prokić, je, između ostalog, izvestila o Zakonodavstvu EU o zaštiti prirode i to o direktivama očuvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune, te o očuvanju ptica. U skladu sa njima uspostavlja se evropska ekološka mreža Natura 2000 radi očuvanja lokacija prirodnih tipova staništa. Direktiva predstavlja pravni okvir za očuvanje područja od posebnog  značaja za

ptice uključujući i migratorne vrste.  Na kraju se osvrnula i na značaj saradnje sa civilnim sektorom u cilju nastavka izgradnje institucionalnih kapaciteta za sistem zaštite prirode, potom za unapređivanje mera očuvanja staništa, izrade smernica za upravljanje ekološkom mrežom, a posebno kod podizanja svesti javnosti.

Seminar je bio izuzetno posećen i učesnici su sa velikim interesovanjem pratili predavanja prekidana čestim pitanjima i predlozima u cilju što bolje izrade nove zakonske regulative.

 

Medijska arhiva:  http://www.tvsubotica.com/index.php?c=vest&vestid=2747&slider=off&lg=sr

Povratak...