f Oduzeta dozvola za skladištenje otpada u Negotinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Oduzeta dozvola za skladištenje otpada u Negotinu

23.05.2017

OBAVEŠTENJE o oduzimanju Dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Negotinu preduzeću „EUREKA GROUP“

23. 05. 2017.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao pravni sledbenik Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, na osnovu člana 67. stav 6. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o oduzimanju Dozvole za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Negotinu (K.P. 5685 u K.O. Štubik, potez Rosulje b.b, Negotin) preduzeću „EUREKA GROUP“ D.O.O. BEOGRAD-U STEČAJU, sa sedištem u Beogradu (grad), u ul. Kraljice Marije br. 1.

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 30/10), člana 24. stav 1 i stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 5. stav 3. i člana 37. stav 5. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 44/14, 14/15 i 54/15) i člana 67. stav 1. a u vezi sa članom 60. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“ 36/09, 88/10 i 14/16), je donelo Rešenje (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/otpad/sken_resenje.pdf) da se ODUZIMA DOZVOLA za skladištenje neopasnog i opasnog otpada na lokaciji u Negotinu, na K.P. 5685 u K.O. Štubik, potez Rosulje b.b, Negotin, reg. br. 578, koju je izdalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, broj predmeta 19-00-00530/2010-02 od 22. jula 2011. godine, operateru preduzeću „EUREKA GROUP“ d.o.o. iz Beograda, Kraljice Marije br. 1, 11000 Beograd, ZABRANJUJE dalji prijem otpada u skladište otpada i OBAVEZUJE da se primene obavezne mere zaštite životne sredine, zdravlja ljudi i materijalnih dobara po prestanku rada i obavljanja aktivnosti upravljanja otpadom u skladištu otpada.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-oduzimanju-dozvole-za-skladistenje-neopasnog-i-opasnog-otpada-na-lokaciji-u-negotinu-preduzecu-eureka-group/

Povratak...