f Potrebna studija za izgradnju produktovoda u Surčinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebna studija za izgradnju produktovoda u Surčinu

18.05.2017

Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje produktovoda od kompleksa preduzeća „VML“ u Surčinu

18.05.2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i čl. 14 stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje da je potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje produktovoda od kompleksa preduzeća „VML“  u Surčinu do pristana na levoj obali reke Save, Gradska opština Surčin, Grad Beograd,  na k.p. 2111 i delovima sledećih k.p.:  1687, 2983, 2315, 2982, 2316, 2356/1, 2624, 1600, 2680/2, 2679/2, 2681/22683/2, 2684/2, 2685/2 i 2686/2 , sve u K.O. Jakovo i k.p. 3269, 3206, 4424 i delovima sledećih k.p.: 3117, 3215, 3220, 3205, 3900, 3899/1, 3899/2,3892, 3898/1, 3889, 3792/3, 3791, 3268/1, 3116/1, 3818/1, 3819, 3880, 4948/9, 3848/1, 4950/19, 4307/2, 3847/1, 4445, 4450, 4460, 4930, 4465, 4464, 4463, 4462, 4461, 4446/1, 4446/4, 4931/1, 4931/20 i 4931/13, sve u K.O. Boljevci, kao i da je odredilo njen obim i sadržaj, dana 21.04.2017. godine, na zahtev nosioca projekta, preduzeća „VML“  d.o.o. iz  Beograda, Jakovo, Vožda Karađorđa 203a, a koje je zavedeno pod brojem  353-02-673/2017-16.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva svakog radnog dana od 11-14 časova u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Srbije na predmetno Rešenje, putem ovog organa, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-da-je-potrebna-izrada-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-produktovoda-od-kompleksa-preduzeca-vml-u-surcinu/

Povratak...