f Podneta studija za proizvodnju sredstava za lepljenje - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podneta studija za proizvodnju sredstava za lepljenje

18.05.2017

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izvedenog projekta: Poslovno – proizvodni kompleks – fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje VIBAC BALCANI, na katastarskim parcelama broj 2413/75, 2413/76, 2413/77 KO Kočino selo, Jagodina

18. 05. 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01, «Sl. glasnik RS» 30/10 ), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta   Vibac Balcani d.o.o. Kočino selo, Jagodina, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu  izvedenog projekta: Poslovno – proizvodni kompleks – fabrika za proizvodnju sredstava za lepljenje VIBAC BALCANI, na katastarskim parcelama broj 2413/75, 2413/76, 2413/77 KO Kočino selo, Jagodina.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja,  kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Gradske uprave Jagodina, ul. Kralja Petra I br. 6.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 14.06.2017. godine sa početkom u 11 časova, u prostorijama Gradske uprave Jagodina, ul. Kralja Petra I br. 6,  biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-izvedenog-projekta-poslovno-proizvodni-kompleks-fabrika-za-proizvodnju-sredstava-za-lepljenje-vibac-balcani/

Povratak...