f Nije potrebna Studija za magacin u Leskovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna Studija za magacin u Leskovcu

16.05.2017

Rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija i adaptacija magacina sirovina u magacin gotovih proizvoda na KP 1908/5 KO Leskovac, teritorija Grada Leskovca

16. 05. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stavovi 1. i 3.. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09),  daje sledeće

 O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo rešenje da nije potrebna izrada  Studije o proceni uticaja na životnu sredinu  projekta: Rekonstrukcija i adaptacija magacina sirovina u magacin gotovih proizvoda  na KP 1908/5 KO Leskovac, teritorija Grada Leskovca,  či+ji je nosilac projekta NEVENA COLOR D.O.O iz Leskovca, Đorđa Stamenkovića bb, zavedenim pod brojem 353-02-00188/2017-16 od 27.01.2017.

Uvid u doneto rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u Novom  Beogradu, Omladinskih brigada 1,  kancelarija 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i nosilac projekta mogu izjaviti žalbu Vladi Republike Srbije na doneto rešenje putem ovog organa,  u roku od 15  dana od dana objavljivanja oglasa.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-da-nije-potrebna-izrada-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-rekonstrukcija-i-adaptacija-magacina-sirovina-u-magacin-gotovih-proizvoda-na-kp-19085-ko-leskovac-teritorija/

Povratak...