f Zahtev za izradu studije za rekonstrukciju “Đerdap 1” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za izradu studije za rekonstrukciju “Đerdap 1”

15.05.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje razvodnog postrojenja RP 400 kV “Đerdap 1“

15. maj 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09)  daje sledeće

                                                               O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta preduzeće Elektromreža Srbije, Sektor za investicije, podnelo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije i dogradnje razvodnog postrojenja RP 400 kV “Đerdap 1“ – izgradnja komandno-pogonske zgrade ukupne površine 427,93 m2; izgradnje četiri nove relejne kućice, kao i zamena dela visokonaponske opreme novom (prekidači, strujni transformatori, rastavljači, naponski transformator), u sklopu Hidroenergetskog plovidbenog sistema (HEPS) “Đerdap“, na k.p. 1559 i 1560,  KO Sip, SO Kladovo, koji je zaveden pod brojem 353-02-1157/2017-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426,  kao i na službenom sajtu Ministarstva i da dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-rekonstrukcije-i-dogradnje-razvodnog-postrojenja-rp-400-kv-djerdap-1/

Povratak...