f Zahtev za rekonstrukciju železničke stanice Beograd – Ranžirna - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za rekonstrukciju železničke stanice Beograd – Ranžirna

08.05.2017

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg kompleksa železničke stanice Beograd – Ranžirna za potrebe formiranja kontejnerskog terminala

08. 05. 2017.

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01, «Sl. glasnik RS» 30/10 ),  daje sledeće

                       O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta  AD za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE A.D. – Beograd, ul. Nmanjina 6, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg kompleksa železničke stanice

Beograd – Ranžirna za potrebe formiranja kontejnerskog terminala, na katastarskim parcelama br. 2474, 2476/1, 2476/2, 3488/1, 3488/15, 3489, 12496, 12499, 13985 KO Čukarica, i 7639/1 KO Železnik.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja,  kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Opštinske uprave Zemun, ul. Magistarski trg br. 1.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 09.06.2017. godine sa početkom u 10 časova, u prostorijama Opštinske uprave Čukarica, ul.  Šumadijski trg  br. 2 biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-rekonstrukcije-postojeceg-kompleksa-zeleznicke-stanice-beograd-ranzirna-za-potrebe-formiranja-kontejner/

Povratak...