f Zahtev za potrebu studije – kop “Krst“ Valjevo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za potrebu studije – kop “Krst“ Valjevo

26.04.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za drobljenje i klasiranje krečnjaka na površinskom kopu “Krst“, KO Prijezdić, na teritoriji grada Valjeva

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, “KAMEN DESETKA“ d.o.o, iz Beograda, 29.novembra 1, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta postrojenja za drobljenje i klasiranje krečnjaka na površinskom kopu “Krst“, na k.p.681/1, 685 i 995, KO Prijezdić, na teritoriji grada Valjeva, dana 12.04.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-951/2017-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-postrojenja-za-drobljenje-i-klasiranje-krecnjaka-na-povrsinskom-kopu-krst-ko-prijezdic-na-teritor/

Povratak...