f Studija za Regionalnu deponiju “Kalenić“ Ub - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Studija za Regionalnu deponiju “Kalenić“ Ub

26.04.2017

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada “Kalenić“, KO Kalenić, na teritoriji SO Ub

 

Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

                                      O B A V E Š T E NJ E

 

Nosilac projekta, Regionalni centar za upravljanje otpadom, “EKO – TAMNAVA“ d.o.o. Ub, ul. Kralja Petra I Oslobodioca 60A/2, podneo je Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje regionalne deponije komunalnog (neopasnog) otpada “Kalenić“, na k.p. br. 800, KO Kalenić, na teritoriji SO Ub, dana 23.04.2015. godine, zaveden pod brojem 353-02-806/2015-16.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Doneto rešenje možete videti: http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Eko_tamnava.pdf

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-regionalne-deponije-komunalnog-neopasnog-otpada-kalenic-ko-kalenic-na-teritoriji-so-ub/

Povratak...