f Studija za fabriku hraniva u Prahovu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Studija za fabriku hraniva u Prahovu

26.04.2017

Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Fabrika za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja na KP 2300 KO Prahovo u Prahovu

 

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), u skladu sa članovima 3., 4. i 5. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik RS» 69/05), kao i na osnovu člana  145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» 33/97, 31/01)  daje sledeće

                                                        O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta ELIXIR FOSFATI iz Šapca, Hajduk Veljkova 1 podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Fabrika za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja na KP 2300 KO Prahovo u Prahovu, zaveden pod brojem 353-02-01002/2017-16 od 20.04.2017.

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva  u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, svakog radnog dana od 11-14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama  Opštinske uprave Negotina, Trg Stevana Mokranjca 1.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 01.06.2017. u 11h biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama Opštinske uprave Negotina, Trg Stevana Mokranjca 1.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-davanje-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-fabrika-za-proizvodnju-mineralnih-fosfatnih-hraniva-za-ishranu-zivotinja-na-kp-2300-ko-prahovo-u-prahovu/

Povratak...