f Zahtev za eksploataciju meremerisanih krečnjaka – Trstenik - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za eksploataciju meremerisanih krečnjaka – Trstenik

11.04.2017

Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije meremerisanih krečnjaka kao TGK iz ležišta “Čukara“, KO Omašnica, na teritoriji SO Trstenik

11. 04. 2017.

 

Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku («Službeni list SRJ» broj 33/97, 31/01)  daje sledeće

 

O B A V E Š T E NJ E

 

 Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće “TEHNOGRADNJA“ d.o.o, iz Kruševca, Majke Jugovića 14, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije meremerisanih krečnjaka kao TGK iz ležišta “Čukara“, na kat. parcelama broj 4853, 4854, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4885, 4887/2, 4888, 4890, 4892, 4905, 4906, 5403, 5405, 5406, 5407, 5408, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 5419, 5420/1, 5420/2, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5431, 5722, 5723, 5724, 5725, 5726/1, 5726/2, 5404 i 6477, KO Omašnica, na teritoriji SO Trstenik, dana 05.04.2017. godine, zaveden pod br. 353-02-875/2017-16.

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u podnetu Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se može izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, kao i na službenom sajtu Ministarstva.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama SO Trstenik, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 10.05.2017. godine sa početkom u 1200 časova, biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama SO Trstenik.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-saglasnost-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-meremerisanih-krecnjaka-kao-tgk-iz-lezista-cukara-ko-omasnica-na-teritoriji-so-trstenik/

Povratak...