f Podsticajno okruženje“ za rad NVO - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Podsticajno okruženje“ za rad NVO

23.03.2017

Neposredan povod za pisanje ovog komentara je najnoviji događaj u vezi rušenja Ekološkog centra Arenarie. Rušenje Ekološkog centra Arenaria je samo jedan od mnogih „podsticajnih mera“ za rad NVO.

 

Šta je osnovna svrha i cilj  osnivanja NVO?

 

Svrha je da građani deo svog slobodnog vremena, svoju volju, svoj entuzijazam, svoje znanje, pa čak i deo svojih finansijskih sredstava stave u službu nekog opšteg interesa, naročito tamo gde je država „tanka“, odnosno gde država svojim kapacitetima ne može da „pokrije“ neke oblasti. NVO svojim aktivnostima nadomeštaju taj „prazan prostor“. Umesto da država na sve načine podstiče rad NVO, dešava se suprotno: kao da država svim silama pokušava da uguši rad osnovanih NVO.

 

Deklarativno država se zdušno zalaže za razvoj civilnog društva. Nažalost, država se bukvalno zalaže  samo deklarativno. Praksa je nešto sasvim drugo.

 

Prvi primer je ovo što se dešava „Arenariji“. Postoje načini da država nenovčano pomaže rad NVO, a jedan od načina je da NVO besplatno ustupa poslovne prostore nevladinim organizacijama. Sadašnja Vlada Republike Srbije kao „podsticajnu“ meru uvela je obavezu plaćanja za poslovne prostore u vlasništvu države u kojima je sedište nevladinog sektora. Doduše, ne plaća se pun iznos tržišne cene zakupa, ali se ipak plaća.

 

Ako se strujomer vodi na NVO, kroz cenu struje NVO pomažu sve: od opštine do vrha države. Kroz cenu struje NVO plaćaju akcizu, troškove snabdevača, PDV, taksu za javne medijske servise. Slično je ako NVO ima uveden fiksni telefon na svoje ime. Umesto da NVO budu oslobođenje svih dažbina mimo osnovne cene proizvoda (struje, telefonskih impulsa,...) i na taj način budu nenovčano pomognute i podstaknute da što više i bolje rade,  ispada da NVO , kao neprofitne organizacije, treba da finansiraju državu ( od opštinskog do republičkog nivoa, uključujući i javna preduzeća). Čak se može razmisliti da NVO budu oslobođene plaćanja struje ako im potrošnja na prelazi 300 KWh.

 

Posebna priča je APR. Oni naplaćuju sve: od prijave, odjave, bilo koje promene, a imamo utisak da naplaćuju i pomeranje ili brisanje tačke ili zapete u dokumentima NVO. Ekološki pokret Odžaka je predložio da odjavljivanje NVO u APR-u bude potpuno jednostavno i besplatno. Ukazali smo , a i sada ukazujemo, na činjenicu da je određeni broj zastupnika NVO  odavno umro, da te organizacije verovatno više ne postoje, a APR ih vodi kao da najnormalnije rade. Umesto da se te NVO brišu na osnovu jednostavnog dopisa, APR traži da se odjava plati i to će vremenom dovesti do toga da je broj NVO bude prenaduvan , tako da će posle izvesnog vremena morati da se radi revizija broja NVO umesto da se jednostavnim odjavljivanjem broj NVO svede na realan broj. Prepreka ovome je plaćanje odjave. APR i Kancelarija za saradnju sa OCD treba da razmisle da se eventualno poveća cena prijave NVO, a da odjava bude jednostavna i potpuno besplatna.

 

Velika prepreka za rad NVO je obezbeđivanje određenog učešća pri prijavljivanju na konkurse ( obično 20%). Ako su NVO neprofitne, postavlja se pitanje gde da zarade tih 20 % za učešće? Ovo je razlog što mnoge NVO ne mogu da se prijavljuju na konkurse.

 

Velika nenovčana pomoć NVO bi bila ako bi one bile oslobođene PDV-a  na osnovni kancelarijski materijal. Za male NVO problem su i plaćanja za knjigovodstvene usluge i izradu završnog računa. Problematično je naplaćivanje održavanje bankarskih računa.

 

Ovaj komentar pišemo kao podršku Ekološkom centru Arenaria, ali i kao apel ekološkim i ostalim NVO na iznesu svoje mišljenje o predlogu da država razmotri predloge za nenovčano podsticanje rada nevladinog sektora. Predlažemo da NVO svoje  predloge upute Kancelariji za saradnju sa OCD, 11000 Beograd , Palata Srbije - istočni ulaz , Bulevar Mihajla Pupina 2.

 

Predlažemo da Ekološkom centru Arenaria uputite pismo podrške  ( napisati pismo, potpisati, pečatirati, skenirati i poslati – ako imate tehničke mogućnosti ), poslati obično pismo ili poslati podršku mejlom na adresu: eko.arenaria@gmail.com.

Izvor: http://epodzaci.org/en/komentari/item/902-podsticajno-okruzenje-za-rad-nvo

Povratak...