f Danas se obeležava Dan šuma - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Danas se obeležava Dan šuma

21.03.2017

Širom planete danas se obeležava Svetski dan šuma, sa ciljem da se javnost podseti na značaj šuma i utiče na podizanje svesti o potrebi očuvanja i unapređenja šumskih ekosistema. Tema ovogodišnjeg „Dana šuma“ je – šuma i energija.

 

Još pre dvadesetak godina korišćenje drveta kao energenta smatralo se odrazom zaostalosti. U novije vreme sa narastajućom  potrebom borbe protiv klimatskih promena,  a istovremeno prepoznavanjem drveta kao karbon-neutralnog i obnovljivog energenta, korišćenje drveta za energetske potrebe postaje indikator razvijenosti jedne nacije.

Naše Ministarstvo je sledeći politiku Vlade Republike Srbije, uzelo značajno učešće u kampanji promocije korišćenja drvne biomase u energetske svrhe.

 

Prepoznajući nezadovoljajući kvalitet i strukturu naših šuma, kao veliki potencijal RS je preuzela svoj deo odgovornosti da gazdovanjem unapredi stanje naših šuma i istovremeno ekosistemsku i privrednu ulogu naših šuma.

 

Tome u prilog govori i veliki broj međunarodnih i domaćih projekata pokrenutih u oblasti šumarstva sa ciljem unapređenja stanja šuma kao i subvencije u infrastrukturna ulaganja Vlade RS u šume.

 

Na osnovu Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2017. godini koju je donela Vlada u februaru  baš danas, 21.3.2017. godine na Dan šuma, koji je ustanovljen 1971. godine, završava se konkurs za dodelu sredstva Fonda za šuma.

 

Ukupno za subvencionisanje je opredeljeno 750.000.000 dinara, što je za oko 300 miliona više nego u prethodnom periodu i to za:

 

•          gradnju i rekonstrukciju šumskih puteva i izgradnju mostova, ukupno opredeljeno 490 miliona dinara,

•          zatim sadnja, uključujući sanaciju oštećenih šuma – 119 miliona

•          nega šuma 30 miliona,

•          proizvodnja šumskog sadnog materijala 21 milion

•          zaštita šuma 19 miliona i dr.

 

Najveće povećanje je planirano za ulaganje u kapitalne investicije – šumsku infrastrukturu što predstavlja sistemsku meru  kojom se unapređuje dostupnost šuma a samim tim i uslovi za unapređenje gajenja, zaštitu i održivo korišćenje šuma i raspoloživost biomase koja je tema ovogodišnjeg dana šuma. Ovim merama se osim unapređenja šuma stvaraju i uslovi za nova radna mesta i to baš u seoskim područjima u kojima je to i najpotrebnije.

 

Stanje šuma jedne nacije je slika u ogledalu istorijskog, kulturnog i ekonomskog i stanja nacije zato ćemo sve uraditi da unapredimo stanje naših šuma i našim potomcima ostavimo bolje šume. Svim građanima a posebno šumarima želimo srećan Dan šuma!

 

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs/danas-se-obelezava-dan-suma/

Povratak...