f Prezentacija Nacrta Prostornog plana - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentacija Nacrta Prostornog plana

07.03.2017

U zgradi Skupštine AP Vojvodine, 7. marta 2017. godine, održana je javna prezentacija Nacrta Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva – Bela Crkva sa elementima detaljne regulacije i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana na životnu sredinu.

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), čl. 54-67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', br. 64/15) i čl. 5. i 19.  Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu (''Službeni glasnik RS'', broj 135/04 i 88/10), javna prezentacija održana je u toku javnog uvida u Nacrt plana, koji traje od 20. februara 2017. godine do 21. marta 2017. godine.

Nosilac izrade Prostornog plana je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, obrađivač je JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ Novi Sad, a investitor ovog Prostornog plana je JP „Srbijagas“ Novi Sad.

U uvodnoj reči, VD Pomoćnica pokrajinskog sekretara Svetlana Kilibarda pozdravila je prisutne i u kratkim crtama prezentovala aktivnosti u postupku izrade Prostornog plana– donošenje odluke o izradi, održavanje ranog javnog uvida i vršenje stručne kontrole, nakon čega su predstavnici obrađivača, odgovorni planeri Branislava Toprek dipl.inž.arh i Milan Žižić dipl.inž.maš. sažeto predstavili Prostorni plan u osnovnim elementima.

Navedeno je da je Infrastrukturni koridor transportnog gasovoda sabirna gasna stanica Tilva-Bela Crkva značajan segment energetske mreže i energetskog razvoja Srbije, koji povezuje opštinu Bela Crkva na gasovodni sistem Republike Srbije. Ovim Prostornim planom obezbediće se planski osnov za projektovanje i izgradnju ovog transportonog gasovoda čime će se omogućiti ekonomično, efikasno i bezbedno odvijanje transporta prirodnog gasa od sabirne gasne staniceTilva do GMRS „Bela Crkva“ u Beloj Crkvi i obezbediti potrebne količine prirodnog gasa za buduće potrošače u opštini Bela Crkva.

Javnoj prezentaciji prisustvovali su i predstavnici investitora, JP „Srbijagas“, koji su istakli veoma dobru i intenzivnu  saradnju koju imaju sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine i JP „Zavod za urbanizam Vojvodine“ na izradi ovog važnog planskog dokumenta.

 

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%98%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0

Povratak...