f Subotica - Obaveštenje da je potrebna Studija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica - Obaveštenje da je potrebna Studija

02.03.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje: 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA

JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „SU49, SUH49, SUL49, SU-HIPODROMSKA“, na katastarskoj parceli 21124/2 KO Donji grad, ulica Hipodromska bb (46.091512°, 19.643965°), nosioca projekta  „TELEKOM SRBIJA“ DOO. Beograd, Takovska br. 2.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/pages/10875_1.pdf.

Povratak...