f Subotica: Zahtev Telekom Srbije za odlučivanje o potrebi Studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Zahtev Telekom Srbije za odlučivanje o potrebi Studije

06.01.2017

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje: 


OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Investitor „TELEKOM SRBIJA“ ad Beograd, Takovska 2, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije „SU49,SUH49,SUL49 SU-HIPODROMSKA“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-61/2016, a koji se planira na katastarskoj parceli 21124/2 KO Donji grad (46.091512⁰; 19.643965⁰).


Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat,  soba 129).


Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstivima javnog informisanja u skladu sa članom 29. Stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Povratak...