f Zahtev za izradu Studije eksploatacije peska i šljunka iz Južne Morave - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za izradu Studije eksploatacije peska i šljunka iz Južne Morave

26.01.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je 26. januara 2017. godine objavilo Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz korita reke Južne Morave, na teritoriji opštine Vladičin Han na stacionaži km 169+390 do km 169+826, na delu k.p. broj 1473/1, KO Manajle, na teritoriji opštine Vladičin Han.

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik R. Srbije” 135/04,36/09) daje sledeće

 

                                               O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, PR “HAN PUT’‘, iz Vladičinog Hana, Cara Dušana 28, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije peska i šljunka iz korita reke Južne Morave, na stacionaži km 169+390 do km 169+826, na delu k.p. broj 1473/1, KO Manajle, na teritoriji opštine Vladičin Han, dana 20.01.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02-122/2017-16.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu (Omladinskih brigada 1, soba 428), kao i na službenom sajtu Ministarstva(http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Zahtev_o_PPU.pdf) i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-eksploatacije-peska-i-sljunka-iz-korita-reke-juzne-morave-na-stacionazi-km-169390-do-km-169826-na-delu/

Povratak...