f Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju

31.01.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 31. januara 2017. godine objavilo je Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije MHE Seljašnica, na reci Seljašnica u opštini Prijepolje.

 

Na osnovu čl. 25. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

 

                                               O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E 

 

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu sredinu projekta rekonstrukcije MHE Seljašnica, na reci Seljašnica u opštini Prijepolje, katastarska parcela broj 217 KO Seljane, nosioca projekta JP EPS Beograd.

 

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova kao i na službenom sajtu Ministarstva(http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/resenje_o_saglasnosti_na_SPU_MHE_Seljasnica.pdf) u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Protiv ovog Rešenja nije dopuštena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rešenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-o-davanju-saglasnosti-na-studiju-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-sredinu-projekta-rekonstrukcije-mhe-seljasnica-na-reci-seljasnica-u-opstini-prijepolje/

Povratak...