f Nije potrebna studija za skladištenje opasnog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna studija za skladištenje opasnog otpada

23.01.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine objavilo  je Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta skladištenje opasnog otpada (četiri indeksna broja10 09 09*,10 10 11*, 11 01 98*, 10 10 09* , ukupne količine 200t) na katastarskoj parceli 4251/4 KO Bor.

Na osnovu čl. 10. stav 4. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na   životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04, 36/09) daje sledeće

 

                                                           O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštava se javnost, zainteresovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta skladištenje opasnog otpada (četiri indeksna broja10 09 09*,10 10 11*, 11 01 98*, 10 10 09* , ukupne količine 200t) na   katastarskoj parceli 4251/4 KO Bor, zaveden  pod brojem 353-02-02088/2016-16. Nosilac projekta, „METALI 1992“ DOO, Kneza Višeslava, Beograd.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Bor_metali.pdf).

 

Protiv ovog Rešenja može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom,  u roku od 15  dana od dana objavljivanja oglasa.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odlucuje-da-nije-potrebna-procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-skladistenje-opasnog-otpada-cetiri-indeksna-broja10-09-0910-10-11-11-01-98-10-10-09-ukupne-kolicine-200/

Povratak...