f Primljen Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Primljen Zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje otpada

18.01.2017

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 14/16) objavljuje OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera „INOS – NAPREDAK“d.o.o. Mišar.

Nadležni organ obaveštava javnost da je dana 15. decembra 2016. godine privredno društvo za reciklažu sirovina „INOS – NAPREDAK“ d.o.o. Mišar sa adresom u Šapcu, u ul. Savska b.b., Mišar, 15000 Šabac (registrovano u APR sa skraćenim poslovnim imenom: „INOS – NAPREDAK“ d.o.o. Mišar, mat. br. 07249454 i šifrom pretežne delatnosti 38 32) podnelo navedeni Zahtev za obavljanje delatnosti skladištenje i tretman otpada na lokaciji Mišar, grad Šabac (br. predmeta 19-00-00854/2016-16).

Aktivnosti koje operater privredno društvo „INOS – NAPREDAK“ d.o.o. Mišar preduzima u postrojenju za upravljanje otpadom na lokaciji u Šapcu (K.P. 661 u K.O. Mišar, Šabac) je skladištenje i tretman neopasnog otpada (otpada od električnih i elektronskih proizvoda) i opasnog otpada (otpadnih vozila koja sadrže tečnosti i druge opasne komponente i otpada od električnih i elektronskih proizvoda).

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 17. februar 2017. godine, na e-mail: marina.milojevic@eko.minpolj.gov.rs.

Uvid u podnete Zahtev može se izvršiti u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Omladinskih brigada br.1, 11070 Novi Beograd, kancelarija 544, peti sprat od 12h do 14h.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/obavestenje-o-prijemu-zahteva-za-izdavanje-dozvole-za-skladistenje-i-tretman-neopasnog-i-opasnog-otpada-na-lokaciji-operatera-inos-napredak-d-o-o-misar/

Povratak...