f Nije potrebna studija za eksploataciju rečnog nanosa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna studija za eksploataciju rečnog nanosa

16.01.2017

Na osnovu čl. 10. stav 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje se sledeće

 

    O B A V E Š T E NJ E

 

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine donelo rešenje kojim se odlučuje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja Projekta Eksploatacija rečnog nanosa sa spruda uz levu obalu  u koritu reke Zapadne Morave na stacionaži  km 139+664 – 139+910 na KP br 28/1, 29/1, 30, 32 KO Trnava, grad Čačak.

 

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva (http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/procena_uticaja/Eksploatacija_peska_i_sljunka_Zivanic_Radoslav_Cacak_Trnava.pdf ) i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/resenje-kojim-se-odlucuje-da-nije-potrebna-izrada-studije-o-proceni-uticaja-projekta-eksploatacija-recnog-nanosa-sa-spruda-uz-levu-obalu-u-koritu-reke-zapadne-morave-na-stacionazi-km-139664-1399/

Povratak...