f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

30.12.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE

 O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosilac projekta „KODAR INŽENJERING“ D.O.O., Beograd, Autoput za Zagreb br. 41i, ovlašćen od strane “VIP MOBILE” D.O.O., Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 21, podneo je dana 29.12.2016. pod brojem IV-08/I-501-383/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: Radio bazne stanice “NS2470_02 SU_SUBOTICA_VETERINARSKI_ZAVOD” na katastarskoj parceli 12018/3 KO Donji grad, Subotica,  ulice Beogradski put br. 123 (46.077799°, 19.679872°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat soba 129, svakog radnog dana od 10-12 časova od 04.01.2017. do 03.02.2017., a javna prezentacija Studije održaće se 10.02.2017. godine u 14 časova u prostorijama Službe.

Povratak...