f Subotica: Obaveštenje o davanju saglasnosti - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o davanju saglasnosti

10.11.2016

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije “SUH13/SUU13/SUL13 BAJNATSKA”10.11.2016.Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:OBAVEŠTENjEO PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINUNosilac projekta „TELEKOM SRBIJA“ DOO Beograd, Takovska br. 2, izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, podneo je dana 03.11.2016. pod brojem IV-08-501-330/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: Bazne stanice mobilne telefonije “SUH13/SUU13/SUL13 BAJNATSKA” na katastarskoj parceli 10981 KO Donji grad, Subotica, ulice Bajnatska br. 40 (46.103275°, 19.713085°).Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 18.11.2016. do 20.12.2016., a javna prezentacija Studije održaće se 21.12.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10603 

Povratak...