f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

07.10.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „VIP MOBILE“ D.O.O. Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 21, podneo je dana 05.10.2016. pod brojem IV-08-501-310/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: RADIO-BAZNE STANICE “NS 2087_04 SU_Subotica_Aleksandrovo” na katastarskoj parceli 36141/15 KO Donji gard, ulice Čantavirski put bb (46.064402°, 19.683285°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 10.10.2016 do 07.11.2016., a javna prezentacija Studije održaće se 14.11.2016. godine u 14 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10560

Povratak...