f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

19.09.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitui životne sredine i održivi razvoj objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta: „PTP DUBRAVA“ DOO, Dože Đerđa 9-15, Bajmok, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu projekta: „Postrojenje za tretman građevinskog otpada“ zaveden pod brojem IV-08-501-285/2016, a koji se planira na katastarskoj parceli 7209/1 KO Bajmok (45.976916, 19.412052).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u sredstvima javnog informisanja u skladu sa članom 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10507

Povratak...