f Subotica: Stabla u Ulici Age Mamužića otežavaju sanaciju celokupnog uličnog pojasa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Stabla u Ulici Age Mamužića otežavaju sanaciju celokupnog uličnog pojasa

09.11.2015

U Ulici Age Mamužića u Subotici, prema urbanističkom projektu i projektnoj dokumentaciji koju je izradilo JP „Zavod za urbanizam grada Subotice“, a na koji je saglasnost dao i Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika Subotica, treba da se izvedu radovi na sanaciji celokupne površine uličnog pojasa. Projektno rešenje predviđa dovođenje kompletne površine u jednu visinsku ravan.

Da bi se ovo postiglo, pre početka izvođenja radova pristupilo se geodetskim merenjima tokom kojih je evidentirano da postoji opasnost da se ugrozi drvored, odnosno stabilnost višedecenijskih stabala celtisa usled potencijalno velikih oštećenja korenja drveća prilikom izvođenja radova.

Konstatovano je, takođe, da stabla celtisa, zbog male udaljenosti od objekata, razgranatog, snažnog korena, visine i razvijenih krošnji ugrožavaju temelje i krovove  zgrada i kuća u ovoj ulici.

Da bi projekat mogao da se realizuje na način predviđen planom, moguće rešenje je da se u Ulici Age Mamužića umesto postojećeg drveća posade nove, već formirane kontejnerske sadnice. Prilikom izbora vrste drveća, trebalo bi voditi računa da se, u dogledno vreme, ponovo ne pojavi identičan problem sa korenjem stabala.

S druge strane, potrebno je pažljivo analizirati opravdanost uklanjanja ovih stabala i uz pomoć stručnjaka analizirati njihov životni vek, kao i sve ostale parametre vezane za stabla i njihovu mikrolokaciju, te na takav način doneti smernice i zaključke.

Ovo ukazuje da se, veoma brzo, na nivou grada mora pronaći stručno definisano,  sveobuhvatno i opšteprihvaćeno rešenje za ovu problematiku, kako bi se problem koji postoji u većini gradskih ulica - korenje koje izdiže trotoare - rešavao na planski i na strateški usaglašen način.

To rešenje bi, u svakom slučaju, trebalo da se temelji na održivim smernicama u smislu zadržavanja postojećeg nivoa kvaliteta i kvantiteta dendrološkog fonda u našem gradu, navodi se u saopštenju Kabineta gradonačelnika.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/stabla-u-ulici-age-mamuzica-otezavaju-sanaciju-celokupnog-ulicnog-pojasa-id24383.html

Povratak...