f Vetroelektrane i zaštita životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vetroelektrane i zaštita životne sredine

27.05.2015

„Pored energetskih ciljeva i ciljeva u okviru borbe protiv klimatskih promena, Republika Srbija ima i veoma ambicioznu politiku zaštite prirode. Takođe jedna od najaktuelnijih tema, koja je u fokusu današnjice – obezbeđivanje sigurnog snabdevanja energijom i diverzifikaciji energetskih resursa“, rekla je državni sekretar Stana Božović u svom uvodom obraćanju na regionalnom skupu „Vetroelektrane i životna sredina – uticaj na ptice i slepe miševe“, koji organizuje Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Privredna komora Srbije i Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Božović je istakla da energetski projekti mogu predstavaljati značajan faktor ugrožavanja za biodiverzitet, pa usklađivanje ciljeva ova dva sektora predstavlja veliki izazov.

„Prilikom usklađivanja ovih ciljeva, moramo biti svesni da zaštita prirode, može da se ostvari samo uz međuresorsku, multi i interdisciplinarnu saradnju u ovoj oblasti. Ukoliko se ne obezbedi ugradnja kriterijuma zaštite biodiverziteta u sve sektorske poliktike razvoja, nećemo moći efikasno da ostvarimo zaštitu priroda, jer je zaštita i održivo korišćenje biodiverziteta, ustvari najvažnija karika za ostvarivanje tog cilja. Da bi razvoj projekata vetroelektrana bio zaista održiv, potrebno je osigurati poštovanje i drugih potreba, uključujući društvene, ekonomske i ekološke. Pažljivim i strateškim planiranjem sa ranim uključivanjem relevantnih zainteresovanih strana može se doći do dobrih rešenja, i tako smanjiti negativni uticaji intervencija na prirodu“, naglasila je državni sekretar.

Postizanje ciljeva zaštite prirode zahteva pre svega uspostavljanje efikanih mehanizama za dobijanje odgovarajućih informacija i podataka za vrednovanje biodiverziteta, utvrđivanje faktora ugrožavanja i procenu stepena ugroženosti prirodnih vrednosti. Ptice i slepi miševi predstavljaju komponente priride i kao takvi, jedan od osnovnih elemenata kvalitetne životne sredine.

Državni sekreta je podsetila da je Natura 2000 Program EU za zaštitu prirode sa ciljem da se očuva ili ponovo uspostavi povoljno stanje više od hiljadu ugroženih, retkih i ekološki vrednih evropskih vrsta, kao i oko 230 prirodnih i poluprirodnih staništa, uspostavljanjem evropske ekološke mreže Natura 2000.

„Primena EU Direktive o pticama zahteva sprovođenja mera očuvanja divljih vrsta ptica naročito migratornih vrsta od međunarodnog značaja u kontekstu održivog razvoja u oblasti eneretike, građevinarstva i poljoprivrede. Prilikom obezbeđivanja obnovljivih izvora energije, naročito treba imati u vidu izgradnju vetroparkova i drugih objekata infrstrukture u oblasti energetike, kao i primenu tehničko-tehnoloških rešenja koja obezbeđuju primenu EU Direktive o pticama, a radi očuvanja divljih vrsta ptica i njihovih staništa, kao i izgradnju objekata obnovljivih izvora energije“, zaključila je Božović.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/vetroelektrane-i-zastita-zivotne-sredine/

Povratak...