f GU Subotica - Obaveštenje o davanju saglasnosti - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica - Obaveštenje o davanju saglasnosti

15.05.2015

Gradska uprava Grada Subotice obaveštava građane da je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja za projekat "Stanica mobilne telefonije - Subotica 27".

Nosilac projekta DOO “TELENOR “ Novi Beograd, Omladinskih brigada br.90. podneo je ovom organu Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: STANICA MOBILNE TELEFONIJE - Subotica 27 .

Nakon sprovedenog postupka Gradska uprava, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoja je dana 5.05.2015.godine doneo Rešenje broj IV-08-501-118/2015, kojim je dana saglasnost na predmetnu studiju izrađena od strane Instituta VATROGAS, Sektora za zaštitu životne sredine pod brojem 18/3-3STIM od 23.03.2015. godine,

U cilju obaveštavanja javnosti tekst rešenja može se preuzeti na sajtu Grada Subotice www.subotica.rs. odeljak Životna sredina / Ogasna tabla, ili direktno na adresi www.subotica.rs

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9070

Povratak...