f APROPS "prošao" Gradsko veće - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

APROPS "prošao" Gradsko veće

24.03.2015

Na 67. sednici Gradskog veća Subotice, koja je održana 24. marta 2015. godine, između ostalog, je usvojena Odluka o donošenju Akcionog plana razvoja organske proizvodnje na teritoriji grada Subotice od 2015. do 2020. godine (APROPS).

U predlogu Odluke su navedeni razlozi za donošenje, te je istaknuto da je  Rešenjem broj II-00-021-143/2014-1 gradonačelnik Subotice imenovao Radnu grupu sa zadatkom da: izrade Akcioni plan, daju predloge gradonačelniku radi obezbeđivanja neophodnih finansijskih sredstava u budžetu Grada, a radi sprovođenja ciljeva iz Akcionog plana, prate i procenjuju realizaciju projekata, projektnih zadataka i Akcionog plana i izrađuju godišnje izveštaje o realizaciji Akcionog plana i dostave ga gradonačelniku. U predlogu Odluke se još navodi da je Radna grupa prvi put Nacrt Akcionog plana prezentovala 30. oktobra 2014. godine na 10. Međunarodnom festivalu organskih proizvoda BIOFEST, a potom na drugoj javnoj raspravi, 4. decembra 2014. godine. U formi Predloga bio je na javnom uvidu na internet stranama Grada Subotice, Udruženja TERRA’S i Otvorenog univerziteta Subotica. Ciljevi Akcionog plana usklađeni su sa Predlogom Nacionalnog akcionog plana razvoja organske poljoprivrede od 2015. do 2020. godine, kao i sa Strategijom lokalnog održivog razvoja grada Subotice od 2013 - 2022. (SLOR). Jedan od osnovnih ciljeva Akcionog plana je da se 2015. godine za 25% povećaju površine pod organskom proizvodnjom.

Na kraju Odluke se predlaže njeno usvajanje od strane Skupštine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Grada Subotice”.

APROPS-a  je izrađen u okviru projekta: “Organska proizvodnja u funkciji održivog razvoja Srbije” koji se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Osim toga su, na 67. sednici, članovi Gradskog veća usvojili i predlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja grada Subotice od 2014. do 2020. Godine.

Izvor:http://www.terras.org.rs/index.php?sadrzaj=terras/projekti/rec-SENSE/APROPS_usvojen#content

Povratak...