f Održane prve javne konsultacije Ministarstva zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održane prve javne konsultacije Ministarstva zaštite životne sredine

16.03.2015

Prve javne konsultacije za pripremu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini održane su u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i PLAC projekta (Policy and Legal Advice Centre), a pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije.

Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine Privredne komore Srbije, pozdravljajući učesnike skupa rekao je da ova direktiva ima značajno mesto u okviru Poglavlja 27 pregovora o članstvu u EU. Aktivno učešće privrede u ovim konsultacijama doprineće da se zahtevi i ciljevi ove direktive uspešno ispune i implementiraju na pravi način, zaključio je Stokić.

Važnost učešća javnosti u donošenju odluka po pitanju životne sredine istakao je Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. U skladu sa Arhuskom konvencijom koju je Republika Srbija ratifikovala još 2009. godine, Ministarstvo je donelo odluku da se dok je Zakon u fazi nacrta u njegovu izradu uključe sve zainteresovane strane, kao i najšira javnost. On je zahvalio predstavnicima EU i PLAC projekta na podršci izradi ovog važnog zakona.
Marija Pejčinović Burić, vođa projektnog tima, PLAC projekta naglasila je da je cilj politike EU u oblasti životne sredine da promoviše održivi razvoj i zaštitu životne sredine za sadašnje i buduće generacije. Ova politika zasniva se na preventivnim aktivnostima, principu da „zagađivač plaća“, borbi protiv ekološke štete na izvoru, zajedničkoj odgovornosti i integrisanju ekološke zaštite u druge politike EU. Ona je naglasila da PLAC projekat podržava pristup javnih konsultacija i da je u slučaju ovog zakona ovo prvi od četiri predviđena ovakva skupa na ovu temu.

Predsednica Radne grupe za izradu Nacrta zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini Tina Janjatović izjavila je da je planirano da Nacrt zakona bude završen do kraja juna. Taj akt će, prema njenim rečima, uvesti obavezu da operater obavesti nadležne o nastaloj šteti i preduzme sve neophodne mere. Tim zakonom će biti transponovana direktiva Evropske unije o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini 2004/35 EC u pravni sistem Srbije.

Janjatovićeva je precizirala da bi novi zakon trebalo da uspostavi mehanizam utvrđivanja odgovornosti za štetu načinjenu životnoj sredini, po principu „zagađivač plaća”, odnosno da zagađivači životne sredine budu finansijski odgovorni za remedijaciju i sprečavanje štete po životnu sredinu. „Zagađivač koji prouzrokuje štetu po životnu sredinu ili stvara neposrednu opasnost takve štete treba, prema odredbama ove direktive, da pokrije troškove neophodnih mera sprečavanja ili mera remedijacije štete”, istakla je Janjatović.

Ona je podsetila da je pomenuta direktiva donešena 2004. godine i istakla da je neophodno da se te odredbe transponuju u naš pravni sistem u vidu posebnog zakona koji trenutno ne postoji.

Kada je reč o situacijama u kojima šteta nije nastala, ali postoji opasnost od toga, operater je dužan da bez odlaganja preduzme mere sprečavanja i dostavi nadležnima informacije o mogućoj šteti, ukazala je Janjatović. Prema njenim rečima, osnovni predmet zaštite Direktive su zaštićene vrste i prirodne staništa, vode, zemljište i ljudsko zdravlje.

Janjatović je napomenula da se izrada nacrta pomenutog zakona izrađuje uz podršku PLAC projekta koji finansira EU. Na izradi teksta učestvuje 40-ak stručnjaka, predstavnika Ministarstva, nadležnih institucija i nevladinih organizacija a biće održane ukupno četiri javne konsultacije u nekoliko gradova širom Republike Srbije.

Dr Mirjana Drenovak Ivanović, ekspert na PLAC projektu transpozicije Direktive o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini 2004/35/EC je prezentovala uporedno pravnu analiza transpozicije Direktive 2004/35/EC o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Nemačkoj.

Dr Dragoljub Todić, ekspert na PLAC projektu transpozicije Direktive o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini 2004/35/EC je izložio pregled stanja nacionalnog zakonodavstva i istakao da ono u izuzetno malom procentu reguliše materiju Direktive. Todić je naglasio značaj pravilnog i ujednačenog definisanja pojmova koji se navode u direktivi i ujednačavanja definicija u ostalim zakonima

Advokat Sreten Đorđević, ekspert na PLAC projektu transpozicije Direktive o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini 2004/35/EC je prezentovao probleme i izazove sprovođenja Zakona u praksi i naglasio da je od izuzetne važnosti da se normira ko će biti nadležni organ za primenu odredaba direktive, kao i potrebu uvođenja obaveznog osiguranja za slučaj štete prema životnoj sredini.
Nakon izloženih prezentacija se razvila složena diskusija oko sledećih pitanja: sadržine odredaba budućeg Nacrta zakona, pitanja obaveza koje će biti nametnute zagađivačima, osiguranja za slučaj štete, kako proceniti nulto početno stanje u momentu kada je šteta nastala, kako odrediti uzročno posledičnu vezu nastale štete i kako proceniti kolika je nastala šteta. Od strane učesnika skupa je zatraženo da i predstavnici kompanija budu članovi radne grupe i taj predlog je prihvaćen.

Na kraju je zaključeno da će finalan Nacrt zakona biti dostavljen na uvid svim zainteresovanim na sajtu Ministarstva kao i putem maila i da će dostavljene primedbe biti uzete u obzir.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/javne-konsultacije-za-pripremu-nacrta-zakona-o-odgovornosti-za-stetu-prema-zivotnoj-sredini/

Povratak...