f Sastanak Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

22.01.2015

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine mr Stana Božović prisustvovla je danas sastanaku Saveta Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.  Koordinaciono telo razmatra najvažnija pitanja i usmerava poslove iz delokruga organa državne uprave u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

„Pregovaračko Poglavlje 27 – životna sredina je veoma kompleksno i zahtevno kako u pogled organizacione strukture, tako i u pogledu obavezu usaglašavanja sa propisima EU. Ovo pregovaračko poglavlje sastoji se od deset sektorskih potpoglavlja, a ukupan broj osnovnih EU propisa je oko 110, što govori o obimnosti ove oblasti u pogledu adekvatnog usaglašavanja sa EU zakonodavstvom, a posebno u pogledu implementacije i sprovođenja istog“, rekla je državni sekretar Božović.

Božović je podsetila da je bilateralni sastanak Pregovaračke grupe 27 – životna sredina i klimatske promene održan u novembru 2014.godine i da je predstavljeno stanje u pogledu transpozicije i implementacije EU propisa u oblasti životne sredine, kao i planovi u vezi sa ostvarivanjem pune usaglašenosti sa EU propisima u oblasti životne sredine za sve sektorske oblasti. Zaključci EK sa sastanka bili su veoma pozitivni i navedena je pre svega dobra priprema dokumenata i prezentacija kao i pozitivni utisci o ostvarenom stepenu usaglašenosti sa EU propisima u ovoj oblasti.

Teme o kojima je bilo razmatrano na sastanku ticale su se neophodnosti efikasnije koordinacije i intenziviranja komunikacionih aktivnosti o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, statusa pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji – plan rada i osnovni izazovi za 2015. godinu, postupka konsultovanja Evropske komisije prilikom izrade nacrta propisa kod kojih postoji potreba za usklađivanjem sa pravnim tekovinama Evropske unije, reforme inspekcijskog nadzora, kao i postupku i prioritetima u planiranju i programiranju 1RA 2015.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/sastanak-saveta-koordinacionog-tela-za-proces-pristupanja-republike-srbije-evropskoj-uniji/#more-16573

Povratak...