f „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

„Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“

08.08.2014

Nakon uspešnog završetka projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“, koji se realizuje u Srbiji od septembra 2012. godine, projekat je produžen za period od jula 2014. godine do septembra 2015. godine.

Aktivnosti koje su planirane biće usmerene na razvoj Plana za implementaciju posebnih direktiva (DSIP)za Direktivu o industrijskim emisijama (Direktiva – 2010/75/EU). Ove dodatne aktivnosti biće nadogradnja rezultata koji su postignuti ovim projektom u njegovoj početnoj fazi implementacije, a to su:

 Plan za implementaciju posebnih direktiva će uključivati rasporede i prekretnice, strategije finasiranja i planove za obezbeđivanje javnog i privatnog investiranja u infrastrukturui tehnologiju koji su potrebni radi potpune implementacije Direktive o industrijskim emisijama. Vlada Republike Srbije će nakon finaliziranja koristiti Plan za implementaciju posebnih direktiva tokom procesa pregovaranja sa EU kako bi se formulisali pregovarački stavovi i stvorili uslovi za dobijanje tranzicionog perioda kada Srbija postane zemlja članica EU.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/nastavak-projekta-sprovodjenje-zakona-u-oblasti-kontrole-industrijskog-zagadjenja-sprecavanje-hemijskih-udesa-i-uspostavljanje-emas-sistema/?lang=lat

Povratak...