f AC SU - Obaveštenje o javnom uvidu i javnoj raspravi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Obaveštenje o javnom uvidu i javnoj raspravi

18.06.2014

Iz Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obaveštavaju da je „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Takovska br. 21, podneo Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Bazna stanica mobilne telefonije «Palić 3», SU80/SUU80, Horgoški put br. 71, Palić, na katastarskoj parceli br. 917/1 k.o Palić, grad Subotica.

Javni uvid po podnetom zahtevu obezbeđen je od 13.06.2014 do 03.07.2014.godine u prostorijama Gradske uprave- Gradska kuća, II sprat soba 226, svakog radnog dana u trajanju javnog uvida od 10-12.časova.

Javna prezentacija i rasprava po podnetom zahevu nosioca projekta održaće se  04.07.2014.godine u prostorijama Stare gradske kuće, soba 226  II sprat sa početkom u 12,00 časova.

Regionalni Arhus centar Subotica apeluje na građane Subotice, posebno predstavnike mesnih zajednica, da se odazovu i uzmu učešća u javnim raspravama. To je pravo koje direktno proizilazi iz Zakona o Arhuskoj konvenciji, te da ostvarivanjem ovog prava mogu direktno uticati na poboljšanje kvaliteta životne sredine.

 

Arhus Tim

Povratak...