f Tehnološke otpadne vode ispuštati u manjim količinama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Tehnološke otpadne vode ispuštati u manjim količinama

29.05.2014

U okviru aktivnosti predviđenih Platformom za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i njegove okoline, gradonačelnik Subotice Jene Maglai je danas, u Plavoj sali Gradske kuće, organizovao sastanak sa industrijskim korisnicima javne kanalizacije koji svoje tehnološke otpadne vode ispuštaju u javnu kanalizaciju.

Gradonačelnik Maglai je, tim povodom, rekao da je, s obzirom na to da sve otpadne vode nakon prečišćavanja odlaze u Palićko jezero, od izuzetne važnosti da njihovo prečišćavanje bude efikasno i u skladu sa projektovanim standardima.

- Smatram da, ukoliko izgradimo jedan partnerski odnos između predstavnika industrije, lokalne samouprave i ovlašćenog preduzeća, možemo jedni drugima mnogo da pomognemo i da na taj način sačuvamo ekološku situaciju u našem gradu, naglasio je Jene Maglai.

Gradski Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda (UPOV), mehaničkim i biološkim procesima prečišćava gradske otpadne vode i projektovan je za ujednačen sastav komunalnih voda, a svaka nagla promena u sastavu otpadnih voda, kao i ispuštanje toksičnih supstanci, ometa procese prečišćavanja.

Upravo zbog toga, zakonska obaveza svih korisnika javne kanalizacije koji u nju ispuštaju tehnološke otpadne vode je da odgovarajućim predtretmanom dovedu kvalitet otpadnih voda na nivo koji zadovoljava propisane granične vrednosti. Međutim, uspešno prečišćavanje u velikoj meri zavisi i od dinamike upuštanja.

Propisima su određeni rokovi za dostizanje graničnih vrednosti koje će korisnici morati da ispoštuju. Dok se za to ne steknu uslovi, bitno je da ovlašćeno preduzeće, JKP „Vodovod i kanalizacija”, koje se bavi prečišćavanjem voda, bude u dogovoru sa korisnicima kanalizacije kako bi se kontrolisanom dinamikom ispuštanja sprečile akcidentne situacije.

- Važno je da industrijski korisnici ne ispuštaju tehnološke otpadne vode sukcesivno, jer to izaziva 'udare' na uređaju za prečišćavanje, već kontinualno, u manjim količinama – istakao je Đerđ Šugar, tehnički direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“, koji je učesnicima sastanka predstavio tehnologiju rada UPOV-a i upoznao ih sa problemima u radu koji su izazvani tehnološkim otpadnim vodama.

Na današnjem sastanku, na kome su i predstavnici industrije izneli svoja iskustva, konstatovano je da je prilagođavanje tehnologije prethodnom prečišćavanju otpadnih voda i u interesu samih korisnika, jer se time dugoročno stvaraju novčane uštede zbog mogućnosti ponovnog korišćenja vode i sirovina.

Izvor:http://www.subotica.rs/sr/8048/tehnoloske-otpadne-vode-ispustati-u-manjim-kolicinama

Povratak...