f Angažovani svi kapaciteti za odbranu od poplava - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Angažovani svi kapaciteti za odbranu od poplava

15.05.2014

Direkcija za vode Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine izdala je nalog svim Javnim vodoprivrednim preduzećima da angažuju sve kapacitete i sprovedu sve propise na teritorijama koje su u njihovoj nadležnosti, a tiču se odbrane od poplava. Posebno je naglašeno da preduzeća obrate pažnju na spremnost akumulacija (da se obavi predpražnjenje tamo gde je to potrebno) kao i spremnost hidromelioracionih sistema za prijem unutrašnjih voda. Nadležni iz Direkcije za vode obavestili su svi subjekte iz Operativnog plana za odbranu od poplava (EPS, JKP itd.) kako bi preuzeli neophodne aktivnosti.

Vodna inspekcija na terenu kontroliše sve pomenute aktivnosti, naročito spremnost brana sa akumulacijama za odbranu od poplava (spremnost prostora rezervisanog za prijem poplavnog talasa). 

Zbog kritične situacije na delu područja koje je u nadležnosti JVP „Srbijavode“, sav višak vreća koji nije potreban za odbranu od poplava na područjima koje su u nadležnosti JVP „Vode Vojvodine“ i JVP „Beogradvode“ stavljen je na raspolaganje JVP „Srbijavode“, po nalogu v.d. direktora Direkcije za vode i glavnog koordinatora odbrane od polava Miodraga Pješčića. Juče je na najurgentnije tačke distribuirano 40000 džakova.

I pored svih preduzetih mera, padavine koje su do sada izmerene prolongirale su u vodostaje koji idu preko stogodišnjih voda. Prema obaveštenju RHMZ – a, u periodu od srede 14. maja do subote 17. maja (u roku od 72 sata) očekuju se padavine preko 120 mm. Najugroženija vodna područja su vodno područje Morava (reke Čemernici, Zapadna Morava, Đetinja, Bjelica) i vodno područje Save. Naseljeni deo Koceljeve je poplavljen usled izlivanja Tamnave. Noćas je u Valjevu uvedena naredba o evakuaciji a poplavljen je i Kosjerić. 

Potrebno je hitno uraditi planove za evakuaciju plavnih voda iz naseljenih mesta koji bi se realizovali nakon povlačenja vode u rečna korita. 

U AP Vojvodini, pod nadležnošću JVP Vode Vojvodine (mesto Kamenica), došlo je do izlivanja par vodotoka. Intervenisalo je vodoprivredno preduzeće, koje je sprečilo veću štetu. Problem u Vojvodini su same obradive površine na kojima se stvaraju i veći vodoleži, kao i prezasićenost poljoprivrednog zemljišta. Sve crpne stanice za odvodnjavanje su u pogonu i za sada nema izlivanja kanalske mreže.

Došlo je do poplava i u urbanom delu Beograda.

Kada je reč o odbrani od poplava na vodotokovima drugog reda, JVP „Beogradvode“ su intervenisale na više mesta (potok Stepašnica, Karađorđeva ulica, potok Sibovik- opština Čukarica itd). Najugroženije opštine su Grocka, Obrenovac i Lazarevac, a situacija u centralnim beogradskim opštinama je pod kontrolom.

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs

Povratak...