f OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole - "METAL-CINKARA" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole - "METAL-CINKARA"

14.05.2014

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, podnet zahtev operatera "METAL-CINKARA" d.o.o. iz Inđije, broj 130-501-1322/2013-05 od 07.06.2013. godine za izdavanje integrisane dozvole za rad postrojenja "METAL-CINKARA" d.o.o., PJ Inđija i obavljanje aktivnosti TOPLO CINKOVANjE POTAPANjEM, na lokaciji u Inđiji, ul. Vojvode Putnika bb, katastarska parcela 7102/1 K.O. Inđija 1-deo 2.

Uvid u podneti zahtev može se izvršiti u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Novi Sad, ul. Bulevar Mihajla Pupina 16, (soba 39 prizemlje), svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs , u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Zahtev se može preuzeti ovde.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...