f Usvojeni Izveštaji pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine i pokrajinske građevinske i urbanističke inspekcije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Usvojeni Izveštaji pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine i pokrajinske građevinske i urbanističke inspekcije

19.03.2014

U izveštaju o radu pokrajinske inspekcije za zaštitu životne sredine prikazan je rad inspekcije, u 2013. godini, u četiri pojedinačna domena zaštite životne sredine: kontroli industrijskih objekata, kontroli zaštićenih područja, kontrola zaštite i održivog korišćenja ribljeg fonda i kontroli zaštite i očuvanje divljih vrsta.

U svakom segmentu je prikazana ukupan broj inspekcija; broj planiranih inspekcija, broj inspekcija realizovanih na osnovu prijava građana kao i broj inspekcija realizovanih na osnovu zahteva stranaka. Takođe, u izveštaju je prikazan broj izdatih pojedinačnih akata(rešenja, zapisnika, beleški) kao i broj preduzetih kaznenih mera(prekršaja, prijava za privredni prestup). Tamo gde je organizacija sektora realizovana preko područnih jedinica gore navedeno je biti prikazano za svaku područnu jedinicu. Pored navedenog izveštaj o radu je prikazao i broj inspekcija po objektima kontrole ili grupama objekata kontrole, kao i relevantnim zakonskim aktima (kada se inspekcije realizuju na osnovu više od jednog zakona). Analogno, u Izveštaju o radu pokrajinske urbanističke i građevinske inspekcije su prikazana informacije karakteristične za rad ovog Odseka sektora za inspekcijske poslove.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...