f Rezulatati ispitivanja havarijskog zagađenja vode reke Dunav u Luci Beograd - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rezulatati ispitivanja havarijskog zagađenja vode reke Dunav u Luci Beograd

30.01.2014

Saopštenje Agencije za zaštitu životne sredine: Dana 29.01.2014. godine obavešteni smo o prevrtanju barže natovarene piritom u sidrištu Luke Beograd, od strane Olivere Brajković, dipl.inž., vodnog inspektora, Sekretarijata za komunalne i stambene poslove, Uprave za vode, Sektora za vodoprivrednu inspekciju za grad Beograd.

Nakon prijema informacije o havariji, preduzete su mere na osnovu Zakona o vodama (“Sl.Glasnik RS 30/2010”). Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine, Odsek za kontrolu i analizu kvaliteta voda i sedimenta - Zdravko Ševo, hem.tehn. izvršio je uzorkovanje vode na sledećim profilima:

Uzorak br. 1 (29.01.2014.g., u 10:30 časova) Profil_1, Beograd, reka Dunav, 1300m nizvodno od prevrnute barže, stacionaža 1167+500m; sredina vodotoka, dubina uzorkovanja 1.0m ispod površine vodenog ogledala (identif.br. uzorka 3_4_2014).

Uzorak br.2 (29.01.2014.g., u 12:00 časova) Profil_2, Beograd_Vinča, reka Dunav, stacionaža 1136+200m; desna obala, dubina uzorkovanja 50cm ispod površine vodenog ogledala (identif.br. uzorka 3_5_2014).

Na osnovu rezultata izvršenih fizičko-hemijskih analiza vode reke Dunav može se konstatovati:

Uzorak IB 3_4_2014 Izmerena vrednost ukupnog gvožđa odgovarala je III klasi kvaliteta, odnosno umerenom ekološkom statusu, uzimajući u obzir Uredbu o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.glasnik RS, br. 50/2012).

Uzorak IB 3_5_2014 Analizom dobijenih rezultata je utvrđeno da nije došlo do pogoršanja kvaliteta vode na ovom profilu.

Kompletan Izveštaj možete preuzeti možete preuzeti na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine.

Ovaj izveštaj je u elektronskoj formi dostavljen sledećim institucijama (u toku dana će biti dostavljen i kao formalni dopis): Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direkcija za vode, VPC "Sava-Dunav", Vode Vojvodine, VPC "Morava", JVP "Beograd vode", Skupština grada Beograda, Ministarstvo unutrašnjih poslova - Sektor za vanredne situacije.

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Povratak...