f Javna sednica – Nacrt plana generalne regulacije Donji Tavankut - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna sednica – Nacrt plana generalne regulacije Donji Tavankut

13.12.2013

U ponedeljak, 16. decembra, završava se javni uvid u Nacrt plana generalne regulacije za Donji Tavankut, a za 13 časova je u Gradskoj kući u Subotici zakazana javna sednica Komisije za planove.

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

Grad Subotica

Gradska Uprava

Sekretarijat za građevinarstvo i imovinu

Služba za građevinarstvo

Broj: IV-04/I-350-2/2013

Dana: 12.11.2013.

Trg Slobode br. 1

24000 S u b o t i c a

GRADSKA UPRAVA GRADA SUBOTICE

SEKRETARIJAT ZA GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU - SLUŽBA ZA

GRAĐEVINARSTVO

 

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09,

81/09-ispr., 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US i 50/13-US) i članovima od 60. do 73. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade planskih dokumenata („Službeni glasnik RS“, br. 31/10, 69/10 i 16/11) oglašava

JAVNI UVID

U NACRT PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE DONJI TAVANKUT I

U IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU UZ PLAN

GENERALNE REGULACIJE ZA NASELJE DONJI TAVANKUT

 

Javni uvid može da se obavi od 18. novembra do 16. decembra 2013. godine, radnim

danima od 8-15 časova, u Gradskoj upravi Subotice, Trg Slobode 1.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Plan i Izveštaj i dobiti informacije

o Planu i Izveštaju u Gradskoj upravi Subotice, u Službi za građevinarstvo, Stara gradska kuća,

kancelarija br. 202-1.

Primedbe na planirana rešenja u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj formi dostaviti Službi za građevinarstvo (Uslužni centar, šalter 14 ili 15), do 16. decembra 2013. god.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 16. januara 2014. god. u 13 časova u zgradi Stare gradske kuće (u Plavoj sali), Trg Slobode br.1. Pravna i fizička lica mogu pred Komisijom za planove da obrazlože svoje primedbe koje su u pisanom obliku poslate tokom javnog uvida.

Šef Službe

Zoran Ćopić dipl. pravnik

Izvor:http://www.subotica.rs/files/905/pgr-donji-tavankut.pdf

 

Povratak...