f 30. sednica Odbora za zaštitu životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

30. sednica Odbora za zaštitu životne sredine

26.09.2013

Predstavnici Regionalnog Arhus centra Subotice učestvovali su na sednici koji je održao odbor za zaštitu životne sredine, 24. septembra na Paliću, zajedno sa odborom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Na sednici dva odbora diskutovalo se o zagađenju poljoprivrednog zemljišta i zagađenju vodenih tokova u Republici Srbiji.
Predstavnik Uprave za poljoprivredno zemljište Vladica Bajić rekao je da je problem zagađenja poljoprivrednog zemljišta aktuelan u celoj Evropi. Ovaj problem regulisan je Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, rekao je Bajić, a kontrola stanja zemljišta obavlja se jedanput godišnje. Bajić je predstavio rezultate istraživanja baziranog na ispitivanju sadržaja teških metala u zemljištu i, sumirajući rezultate tog istraživanja, naveo da najveći deo zemljišta nije zagađen. Članovima dva odbora ukazao je na probleme zakišeljavanja i zaslanjivanja zemljišta na teritoriji Vojvodine. U svom izlaganju naveo je i da smanjenje humusa i klimatske promene takođe dovode do degradacije zemljišta, kao i pepelišta termoelektrana i upotreba pesticida.
Članovi dva odbora dodatno su se interesovali za stanje poljoprivrednog zemljišta i uputili pitanja predstavnicima Ministarstva koja se odnose na koncentraciju teških metala u zemlji pored saobraćajnica i ukazali na potrebu saradnje sa drugim institucijama u smislu ispitivanja zagađenosti zemljišta. 
Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i šumarstvo ukazali su na potrebu pošumljavanja Vojvodine, jer je samo 6 odsto zemljišta pod šumama i da je potrebno pošumljavanje od 14 odsto. Neophodna je jasna državna politika za rešavanje ovog problema, kao i definisanje jasnih kriterijuma za učešće na tenderu, naveli su predstavnici ovog Sekretarijata.
Član gradskog veća Subotice, interesovao se da li je urađena analiza zemljišta na sadržaj radioaktivnih elemenata, a predsednica Odbora za zaštitu životne sredine Milica Vojić Marković interesovala se koliko često se kontrološe zemljište, da li se primenjuju mere i da li se prate rezultati sprovođenja ovih mera. 
Član Odbora za zaštitu životne sredine Ivan Karić ukazao je na potrebu da se više govori o genetski modifikovanoj hrani i zatražio tačne podatke o zagađenju.
O zagađenju vodenih tokova u Srbiji govorio je direktor Agencija za zaštitu životne sredine Nebojša Veljković koji je predstavio podatke iz ovogodišnjeg izveštaja. Rezultati višegodišnjeg monitoringa pokazuju da se vrednosti kreću u okviru dozvoljenih granica, ali kada se se izdvoje određena vodna područja, zaključuje se da najslabiji kvalitet imaju vode i kanali reka Vojvodine. Veljković je nave da 83 odsto uzoraka voda sa teritorije Vojvodine ima loš kvalitet, kao i da se od deset najzagađenijih vodotokova, njih sedam nalazi u Vojvodini. Veljković je predložio da stanje vode jezera Palić takođe treba da bude obuhvaćeno Izveštajem o stanju životne sredine.
Na sednici je pokrenuto pitanje poljoprivrednika koji se nalaze u zaštićenim poljoprivrednim dobrima i ukazano da poljoprivredna politika i politika zaštite životne sredine treba bliže da sarađuju po ovim pitanjima. 
Član Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Ljuban Panić rekao je da lokalna samouprava nema kapacitet da se sama izbori sa problemom zagađenja jezera Palića, kao i da je za njegovu sanaciju potreban dugoročan plan i strategija.
U radu sednice su osim članova dva odbora i predstavnika Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agencije za zaštitu životne sredine, učestvovali i predstavnici lokalne samouprave Subotice, nevladinog sektora – Arhus centra Subotica i Centra za ekologiju i održivi razvoj iz Subotice.
Zajednički zaključci sednice dva odbora biće usvojeni na jednoj od narednih sednica
Sednici je predsedavala Milica Vojić Marković, predsednica Odbora.

Izvor: http://www.parlament.gov.rs/30._sednica_Odbora_za_za%C5%A1titu_%C5%BEivotne_sredine.19591.941.html

Povratak...