f Održan seminar: Unapređenje upravljanja zaštićenim područjima - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan seminar: Unapređenje upravljanja zaštićenim područjima

12.09.2013

Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja organizovalo je seminar za upravlјače zaštićenih područja Srbije pod nazivom: „Unapređenje upravlјanja zaštićenim područjima". Seminar  je održan 11. i 12. septembra 2013. godine u Hotelu „Zvezda“ u Vrnjačkoj Banji, a otvorio ga je dr Srđan Belij, državni sekretar u resormom Ministarstvu. Na skupu je uzelo učešće oko 150 predstavnika resornog Ministarstva, zaštićenih prirodnih dobara, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Osim resornog Ministarstva domaćin seminara je bilo JP „Srbijašume".  Na seminaru je prezentovano desetak tema od strane stručnjaka zaposlenih u resornom Ministarstvu, ali i od strane predstavnika upravljača: JP „Srbijašume", JP „NP Tara", JP „NP Đerdap" i JP „Palić-Ludaš".  Teme prezenacija bile su sledeće: Nacrti zakona o nacionalnim parkovima, Geopark (Odelјenje za prirodne resurse i vrednosti zaštićenih područja), Nacrt Zakona o riblјem fondu (Odelјenje za zaštitu i održivo korišćenje riblјeg fonda),  Primena GIS u zaštićenim područjima (JP Srbijašume), Prezentacija Pilot projekta Plana upravlјanja NATURA 2000 NP Tara (JP NP Tara), Zaštita od požara – rana detekcija – primeri u praksi (JP NP Đerdap), Mogućnosti korišćenja obnovlјivih izvora energije u zaštićenim područjima (Grupa za obnovlјive resurse), Implementacija Konvencije o predelu u zaštićenim područjima (Odelјenje za evropske integracije, međunarodnu saradnju i projekte), Saradnja sa lokalnim stanovništvom u SRP Ludaško jezero (JP Palić – Ludaš) i Finansiranje zaštićenih područja kroz dodelu subvencije programa upravlјanja (Odelјenje za finansijsko upravlјanje).

Seminar je protekao u veoma konstruktivnoj atmosferi, a tema koja je zaokupila pažnju prisutnih je Finansiranje zaštićenih područja. Upravljači su izneli mnogo problema i činjenicu da je dosadašnje finansiranje ZPD nedovoljno i da država i resorno Ministarstvo moraju da se postaraju da iznađu mehanizme za bolje finansiranje aktivnosti na zaštiti prirode.

Predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode na ovom seminaru su  bili mr Nikola Stojnić, pomoćnik direktora za sektor zaštite prirode, Vida Stojšić – načelnik Odeljenja za zaštitu područja,  Darko Timotić – viši stručni saradnik za geologiju i paleontologiju i mr Oliver Fojkar, načelnik Odelјenja za promociju edukaciju i odnose sa javnošću. Nastup tima Pokrajinskog zavoda na seminaru, po mišljenju prisutnih stručnjaka,   bio je veoma konstruktivan i zapažen.

Izvor: http://www.pzzp.rs/vest.php?id=146

 

Povratak...