f Ekološki pokret Odžaka dobio sredstva za projekat bez podnošenja dokumentacije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ekološki pokret Odžaka dobio sredstva za projekat bez podnošenja dokumentacije

09.08.2013

Na najnovijem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Ekološki pokret Odžaka dobio je finansijska sredstva za svoj projekat praktično ne poslavši ni jedan  dokument koji se tražio tekstom konkursa.

Jedino što je poslato je kopija kartona deponovanih potpisa. Za sve ostala dokumenta  Ekološki pokret Odžaka (EPO)  je napisao izjavu (prilog ovom tekstu) u kojoj se pozvao na dopis Komisije za saradnju sa civilnim društvom ( prilog ovom tekstu)  i uputio pomenuti Sekretarijat  , ako mu trebaju dokumenta koja se traže konkursom, na državne organe koji poseduju traženu konkursnu dokumentaciju. Kopiju deponovanih potpisa je EPO slao zato što se taj dokument ne nalazi kod državnih organa.

Koja su konkursna dokumenta tražena?

„ Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).“ Posebno je naglašeno:  Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Šta znači dobijanje novca bez konkursne dokumentacije ?

Postoje dva odgovora.

Prvi, da je konkursna dokumentacija stvarno nepotrebna.

 

 Drugi, da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uvažio tumačenje  Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom  u vezi prava iz člana 5a, 

stava 3 Zakona o agenciji za privredne registre - što je za svaku pohvalu.

Da razmotrimo oba odgovora.

Ekološki pokret Odžaka je, zajedno sa 104 nevladine organizacije,  svojim aktom   26 -2012 tražio da se ukine sva nepotrebna  konkursna dokumentacija. Sastavni deo zahteva bio je zahtev Udruženja TERRA’S iz Subotice da se  preispita i ukine   član 6. „Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućih dela  sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“  . Predlog je upućen na 13 ( trinaest) adresa državnih organa i nevladinih organizacija – među ostalima i  Vladi Republike Srbije, Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine,  ondašnjem Ministarstvu  životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja , Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine.  Odgovor je stigao samo iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom,  sa tumačenjem  i ohrabrivanjem nevladinih organizacija da se umesto slanja konkursne dokumentacije, što podrazumeva trošenje vremena i, što je za nevladine organizacije mnogo značajnije, trošenje novca - koga i ovako nemaju, pozovu na član 5a,stav 3 Zakona o agenciji za privredne registre i  na taj način za   konkursnu dokumentaciju „prebace loptu“ na raspisivača konkursa  . To  u praksi znači da umesto nevladinih organizacija dokumentaciju treba da prikupljaju raspisivači konkursa. 

Da li će (državnim) raspisivačima konkursa to odgovarati? 

 Verovatno neće. Ove godine  na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine , za oblast  zaštite životne sredine, konkurisalo je 195 organizacija sa 196 projekata. Najmanje 195 ljudi je moralo da troši vreme za kopiranje i overavanje dokumentacije, a uz to i da plaćaju overu, odnosno da „tanje“ svoju blagajnu – za koju verujemo da je prazna. Većina organizacija i konkuriše da bi dobila sredstva sa kojima može da preživi. Da su sve organizacije postupile kao Ekološki pokret Odžaka ( teoretski je moglo da konkuriše preko 700 organizacija – koliko ih  trenutno ima  u „Bazi podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, koju je uradio Ekološki pokret Odžaka)  i poslale samo projekat i da su se sve pozvali da pomenuti dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom , postavljamo pitanje da li bi u tom slučaju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za svih 195 nevladinih organizacija prikupljao dokumentaciju?  Odgovor je: SIGURNO NE BI. Eventualno bi proverio samo podatke za one nevladine organizacije  kojima je odobrio sredstva. Ako Sekretarijat ne bi prikupljao konkursnu dokumentaciju, postavljamo pitanja zašto na to teraju nevladine organizacije i da li je ta dokumentacija uopšte potrebna  ? 

Šta je rešenje problema konkursne dokumentacije ?

Rešenje je ono što su u pomenutom zahtevu predložile nevladine organizacije: da se na raspisani konkurs šalje SAMO PROJEKAT, a da obavezu ODNOŠENJA ORIGINALNIH DOKUMENATA NA UVID  RASPISIVAČU KONKURSA  imaju samo organizacije koje dobiju sredstva. Raspisivač konkursa  bi napravio  rang lista  dobitnika sredstava  i onih koji su rezerva, pa ako neko od dobitnika, donošenjem originala,  ne dokaže da ispunjava uslove konkursa, ispao bi iz konkurencije i umesto njega sredstva bi dobijale nevladine organizacije sa rezervne liste. Na taj način niko ne bi morao ništa da kopira ( što je ekološki) niti da gubi vreme  ( što je racionalno) i da  troši novac ( što je ekonomično). Traženje  kopije stranice statuta kojom se dokazuje da je NVO registrovana za oblast za koju se raspisuje konkurs može se tražiti samo od organizacija koje APR-u u prijavnom obrascu za registraciju nisu prijavile  oblast  ostvarivanja ciljeva  za koju se raspisuje konkurs, a u statutu je imaju.

Iz postupka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine proizilazi logičan zaključak da je tražena konkursna  dokumentacija apsolutno nepotrebna. 

Time što je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  uvažio tumačenje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom  za posledicu će imati ili da državni organi  u budućem periodu više ne  traže nepotrebnu konkursnu dokumentaciju ili  bi  nevladine organizacije  trebale OBAVEZNO DA KONKURIŠU BEZ DOKUMENTACIJE i da se pozovu na  izuzetak koji je u dosadašnjoj praksi konkurisanja učinio Ekološki pokret Odžaka i izuzetak u odlučivanju koji je   napravio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Slanje projekta bez dokumentacije  bi  bio pritisak nevladinih organizacija na državne organe da pri raspisivanju konkursa  ne izmišljaju  nepotrebnu konkursnu dokumentaciju. 

Ekološki pokret Odžaka smatra da je postupak  Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za svaku pohvalu jer olakšava i unapređuje saradnju javne vlasti i civilnog sektora. O ovom pozitivnom primeru Ekološki pokret Odžaka  obavestiće nevladine organizacije sa kojima sarađuje i sredstva informisanja   širom Srbije i zamoliće ih da o ovom  pozitivnom primeru što bolje upoznaju javnost.

Takođe, Ekološki pokret Odžaka poziva sve nevladine organizacije  u Srbiji da u narednom periodu  pri slanju projekata NE ŠALJU  konkursnu dokumentaciju (da ovo važi  bar za  overene kopije dokumenata koje su dostavljene APR-u ili dokumenta dobijena od APR-a: kopije rešenja,  statuta i ličnih karata zastupnika) već da se pozovu na pomenuti  dopis Kancelarije  za saradnju sa civilnim društvom i na taj način  IZUZETAK  pri konkurisanju  ( kao što je uradio Ekološki pokret  Odžaka)  pretvore u  PRAVILO ( da  se konkuriše bez nepotrebne konkursne  dokumentacije).

Treba se izboriti da  i za ostala dokumenta koja se nalaze kod drugih državnih organa 

 ( kao potvrda o PIB-u )  važi isto pravilo

Ekološki pokret Odžaka se zahvaljuje Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, jer bez njihovog dopisa i tumačenja ne bi bilo ovoga što smo opisali u ovom komentaru. Takođe se zahvaljuje ekološkim organizacijama koje su poslale e-mail  poruku podrške na naš akt  13-2013.  Nije nam poznato  ( nemamo informaciju) da li je  pri konkurisanju neka od 195 organizacija postupila   kao Ekološki pokret Odžaka.  

Shodno svojoj dosadašnjoj praksi  da uz svaku kritiku ili komentar daje  i konkretan predlog, Ekološki pokret Odžaka predlaže da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine kod  vlada Republike Srbije i  Autonomne Pokrajine Vojvodine inicira rešavanje zahteva koji je  prošle godine ponelo 105 nevladinih  organizacija .

Izvor:http://site.epodzaci.org/index.php/komentari/390-moze-i-bez-konkursne-dokumentacije

Povratak...