f AC SU - Zar je podzemna garaža među prioritetima? - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Zar je podzemna garaža među prioritetima?

12.07.2013

Predstavnici Regionalnog Arhus centra Subotica su iskoristili zakonsku mogućnost i u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na javnom uvidu, informisali se o detaljima Projekta izgradnje podzemne garaže i manifestacionog trga na lokaciji ispred Otvorenog univerziteta. Pre javne rasprave koja je organizovana, 12. jula 2013. godine, Snježana Mitrović, iz RAC Subotica je predala primedbe i mišljenja u vezi “Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za objekat javne podzemne garaže”:

 

PREDMET: Mišljenje i pitanja u vezi STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU             

SREDINU ZA OBJEKAT JAVNA PODZEMNA GARAŽA na Trgu Cara Jovana Nenada u

Subotici, na K.P. 5505 K.O. Stari Grad

1.      Iako je u pitanju Studija o proceni uticaja na životnu sredinu, ne mogu, a da se na samom početku ne osvrnem na ekonomski momenat izgradnje podzemne garaže.

Prema Studiji finansijska opravdanost investicije će se postići u periodu od 15 do 21 godine, ako sam dobro shvatila? Treba li nam ova investicija koja će se tek za dve decenije isplatiti kada je drugi deo parkinga, iza Otvorenog univerziteta, od 70 parking mesta, neiskorišćen, čak i kada su svadbe. U blizini je neiskorišćena i podzemna garaža hotela “Galeria”.

Kad se svemu doda podatak iz Studije da će se povećati broj parking mesta za svega 100, tj. 30%, ne razumem tog stručnjaka koji ovu investiciju smatra ekonomski opravdanom, posebno u krizi u kojoj se nalazimo, a donosioce odluka – da im je ova investicaija prioritet.

2.      Zar je od pet lokacija predloženih trebalo izabrati izgradnju podzemne garaže (kako je navedeno u Studiji) u najstarijem delu zaštićenog jezgra Subotice.

Učestvujući na javnom uvidu 11. jula 2013. godine pregledala sam ne samo Studiju, već i ostala dokumenta koja su bila na raspolaganju poput Rešenja Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica izdatog 21. maja 2011. godine, a potpisanog od strane direktora Geze Vaša u kojem se ni u jednom segmentu ne preporučuje druga lokacija s obzirom na istorijski značaj centra grada na kojoj je predviđena gradnja podzemne garaže.  U skladu sa gorenavedenim Rešenjem u Studiji jedino je predviđeno da prema lokacijskoj dozvoli broj IV-04/I-353-298/2012 od 22.11.2012, prilikom iskopa temeljne jame će biti obezbeđen stručni arheološki nadzor.

Opet je zakazala nadležna institucija Međuopštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Subotica, kao i kod rušenja Narodnog pozorišta 

3.      U Studiji piše: Uvidom u kastar podzemnih instalacija, na postojećoj lokaciji je utvrđen velik broj podzemnih instalacija (vrelovod, vodovod i kanalizacija, NN električni vod, PTT), za koje je Projektom predviđeno izmeštanje. Još i to? Projekat izmeštanja svih instalacija je urađen i potpuno usaglašen sa stručnim predstavnicima javnih preduzeća u Subotici. Izmeštanje svih instalacija će biti potpuno završeno pre početka izgradnje javne podzemne garaže, da se izbegne prekid u redovnom snabdevanju električnom i toplotnom energijom, pitkom vodom i funkcionisanje kanalizacije. Koliko ovo košta, odnosno koliko poskupljuje investiciju?

4.      U Studiji je konstatovano da će zagađenje šireg okruženja praktično ostati isto??? Kad se već nešto gradi, zašto se ne bi vodilo računa da se na neki način smanji zagađivanje životne sredine. Kako je navedeno: Imajući u vidu preraspodelu vozila, u podzemnoj garaži je predviđen ventilacioni sistem kapaciteta 30,000m3/h. Predviđena su dva ventilatora, na delu prema zgradi Otvorenog univerziteta. Na slici su ventilacioni otvori ispod prozora kancelarija Otvorenog univerziteta. Da li iz otvora izlazi prečišćen čist vazduh? Ima li buke?

5.      Da li su se anketirali stanovnici okolnih stambenih zgrada i pitali žele li ispred svoje zgrade, ne samo podzemnu garažu, već i betonski ili plato od granitnih ploča za održavanje manifestacija koji će se u letnjim mesecima usijati i povećati temperaturu vazduha.

6.      Prema Studiji obnoviće se isti broj sadnica. Zašto u Studiji nisu više angažovani inženjeri hortikulture? Ako se već odlučilo za podzemnu garažu (protiv čega ću se svesrdno boriti) zar nije logičnije ozeleniti prostor, napraviti park u kojem se mogu organizovati manje manifestacije, a plato u centru grada je sasvim dovoljan za održavanje većih manifestacija poput navedene Dužijance ili muzičkih koncerata.

 

ZAKLJUČAK: S obzirom na sve gore navedene primedbe, mišljanja sam da je potrebno odustati od predmetne lokacije, sagledati ostale četiri predložene u kontekstu boljeg regulisanja celokupnog saobraćaja u širem gradskom jezgru i to tek kad se steknu povoljniji ekonomski uslovi.

Sada treba razmišljati o ulaganjima u cilju povećanja zapošljavanja građana Subotice.

Snježana Mitrović

Povratak...