f Jedan Zakon - tri tumačenja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Jedan Zakon - tri tumačenja

25.04.2013

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je dobila odgovore na pitanja velikog broja organizacija civilnog društva u vezi sa poslednjim izmenama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik“, broj 93/12), koja su se odnosila na obavezu upisa u Registar javnih sredstava kod Uprave za trezor, kao i obavezu otvaranja posebnog namenskog računa za ostale – posebne korisnike javnih sredstava. 
Iz Uprave za trezor Ministarstva finansija i privrede je prosleđena informacija u kojoj je navedeno da najnovije izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, predviđaju obavezu registracije korisnika javnih sredstava i upisa u Registar javnih sredstava kod Uprave za trezor, kao i otvaranja posebnog namenskog računa za ostale - posebne korisnike javnih sredstava odnosno udruženja i druge organizacija civilnog društva (OCD), zadužbine i fondacije.

S tim u vezi postavljeno je pitanje da li je za upis organizacije civilnog društva u Registar javnih sredstava kod Uprave za trezor, uslov da ukupna sredstva koja je organizacija civilnog društva ostvarila izdvajanjem iz budžeta Republike Srbije, AP Vojvodine, jedinica lokalne samouprave ili organizacija za obavezno socijalno osiguranje, čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, ili obaveza upisa postoji bez obzira na procenat ostvarenih sredstava iz budžeta?

Iz Uprave za trezor Ministarstva finansija i privrede je prosleđen odgovor da obaveza upisa u Registar korisnika javnih sredstva (KSJ) postoji bez obzira na procenat ostvarenih sredstava iz budžeta. Zakon ne predviđa izuzimanje od ove obaveze, bilo koje grupe korisnika kojima se prenose sredstva iz budžeta Republike Srbije. 
Međutim, informacija na istu temu stiže iz Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u kojoj je navedeno da član 9. Zakona, definiše da korisnici javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora (čiji tekući račun nije na partiji 840-), a kojima se vrši prenos javnih sredstava, otvaraju posebni namenski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva. 
Korisnici javnih sredstava su između ostalog i udruženja i društva kod kojih javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda u prethodnoj godini. S tim u vezi, neophodno je da se uvidom u poslovanje u 2012. godini utvrdi da li ukupna sredstva koja su ostvarena od Republike Srbije, lokalne vlasti (pokrajinskih organa, organa lokalnih samouprava) i organizacija za obavezno socijalno osiguranje, čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u 2012. godini.
I na kraju iz Uprave za trezor Filijala Subotica stiže potpuno suprotna informacija: udruženja građana kao nevladine organizacije, nisu u obavezi da se registruju kao korisnici javnih sredstava, samim tim nisu u obavezi da otvaraju posebne namenske račune kod Uprave za trezor za sredstva koja im se prenose iz budžeta.

Povratak...