f Revizija zaštite Parka prirode Palić - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Revizija zaštite Parka prirode Palić

18.03.2013

 U Subotici je održana javna rasprava o predlogu Odluke o proglašenju zaštićenog područja Parka prirode “Palić” i predloga Odluke o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode “Stabla hrasta lužnjaka na Paliću”. U prvom slučaju radi se o  reviziji postojeće zaštite Parka prirode “Palić” koja je pokrenuta 2011.godine  na inicijativu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Reč je o usaglašavanju odluke o zaštiti sa  novim propisima.

 

Cilj revizije zaštite je i usaglašavanje režima zaštite sa realnim stanjem prirodnih vrednosti, sa ciljem da se omogući preduzimanje mera sa ciljem poboljšanja kvaliteta vode i ekološkog stanja staništa strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Predloženo je da više ne bude pod zaštitom deo gde se nalazi  gradski prečistač otpadnih voda i lagune prvog sektora Palićkog jezera. Sa druge strane, pooštren je režim na delovima gde se nalaze prirodne vrednosti, ugrožena staništa i ekološki koridori.

Na javnoj raspravi predstavljen je i predlog  Odluke o proglašenju zaštićenog područja Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“. Na iInicijativu meštana,  Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je izradio Studiju sa predlogom zaštite za Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“. 

Radi se o 31 stablu hrasta lužnjaka u naselju Palić – u ulicama Bele Bartoka, Šandora Petefija i na trgu Mađara Lasla. Zaštita se predlaže sa ciljem očuvanja dentrološke i hortikulturalne vrednosti starih stabala hrasta lužnjaka i vrednih primeraka drugih vrsta, zbog njihove autentičnosti, integralnosti, pejzažne atraktivnosti, starosti, dimenzija i očuvanosti, kao vrednog elementa pejzažne strukture naselja Palić.

 

Izvor: http://www.yueco.rs/vest/dru-tvo/revizija-za-tite-parka-prirode-pali 

 

Povratak...