f Planska i normativna zaštita prostora - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Planska i normativna zaštita prostora

14.12.2012

Asocijacija prostornih planera Srbije, organizuje sedmi po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, tradicionalno, u Subotici-Paliću, od 4. do 6. aprila 2013. godine.

Ove godine je poseban akcenat stavljen na problematiku upravljanja otpadom u prostornim i urbanističkim planovima. Imajući u vidu stalnu aktuelnost ove teme i širok dijapazon naučnih i stručih pristupa rešavanju ovog problema, ovo je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i unapredi
metodologija planiranja upravljanja otpadom. U isto vreme, rastući trend korišćenja predela i ruralnih prostora kao okosnice turizma i privrednog razvoja Srbije zahteva drugačiji, proaktivni pristup planiranju ovih prostora u skladu sa principima održivog
razvoja i zaštite neobnovljivih resursa.

Namera organizatora skupa je i da se razmotri trenutna situacija u oblasti izrade i sprovođenja planske dokumentacije u Srbiji i pravno okruženje u kojem se ovi dokumenti rade.

Skup je aktuelizovan najavljenom izmenom zakonske regulative u oblasti prostornog planiranja i životne sredine, te usvajanjem niza regionalnih prostornih planova i prostornih planova područja posebne namene na teritoriji Srbije kao planskih akata koji razrađuju
prostorni razvoj teritorije Republike definisan Prostornim planom Republike Srbije.
Značajan aspekt izrade ovih dokumenta predstavlja uravnoteženje ekonomskih i drugih aktivnosti u odnosu na zaštitu prirodne i životne sredine i postizanje sveukupnog održivog razvoja Srbije.

Kroz prezentaciju dosadašnje prakse iz zemalja ovog dela Evrope očekuje se, pored domaćih, i učešće stranih autora koji bi doprineli razmeni znanja koja bi unapredila metodologiju i koncepciju
planiranja i iskorišćenja prirodnih vrednosti, kao i sagledavanje novih tehnologija koje doprinose ovom procesu.

Pozitivna iskustva sa prethodnih šest skupova, 313 prezentovanih i objavljenih radova, sa preko 3000 stranica teksta u šest zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost pomenutih tema
pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji.


TEME SKUPA:

I     PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
II    UPRAVLJANJE OTPADOM U PROSTORNIM I URBANISTIČKIM PLANOVIMA
III   PLANIRANJE I ZAŠTITA PREDELA I RURALNIH PROSTORA
IV    ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA


ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom je 10.01.2013. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada 15.02.2013. godine.
Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom jeziku. Rad obima do 6 A4 strana.
Prilikom pisanja apstrakta i radova koristiti font Times New Roman 11 pt latinica.
Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.
Apstrakte i radove slati isključivo na adresu office@apps.org.rs
Više informacija možete pronaći na web adresi Asocijacije www.apps.org.rs

Izvor: Asocijacija prostornih planera Srbije

Povratak...