f Javna rasprava nacrta Strategije lokalnog održivog razvoja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna rasprava nacrta Strategije lokalnog održivog razvoja

10.12.2012

Javna rasprava nacrta Strategije lokalnog održivog razvoja

Obaveštavamo javnost da će se Javna rasprava nacrta Strategije lokalnog održivog razvoja grada Subotice 2013-2022. godine (SLOR), održati od 7. do 16. decembra 2012.godine.
Sve zainteresovane strane mogu slati komentare, sugestije i primedbe u vezi sa predmetom Javne rasprave u vidu popunjenog formulara koji će se od petka, 7. decembra, moći preuzeti sa sajta www.subotica.rs i isti poslati u popunjenoj formi na mail adresu: ler@subotica.rs

Javni uvid u dokumenat i preuzimanje formulara za sugestije biće omogućen i lično u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, Gradska kuća, Trg slobode 1, od ponedeljka, 10. decembra do petka, 14. decembra 2012. godine, od 12 do 15 časova. Za ostale informacija možete se obratiti na telefon 024/ 626-873, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj.

U petak, 14. decembra 2012. godine, od 11 časova, u Velikoj većnici Gradske kuće, održaće se Partnerska skupština kao završnica procesa strateškog planiranja u kome su učestvovali javni, civilni i privatni sektori.

Szabadka Város Helyi Fenntartható Fejlődési Stratégiájának (HFFS) közvitája

Szabadka Város Helyi Fenntartható Fejlődési Stratégiájának (HFFS) közvitájára 2012. december 7. és 16. között kerül sor.
Minden érdeklődő a dokumentummal kapcsolatos észrevételeit, módosító javaslatait eljuttathatja a ler@subotica.rs címre az erre a célra kidolgozott, letölthető űrlapon.
A dokumentum személyesen is megtekinthető és véleményezhető a Városi Gazdaságfejlesztési irodában, a Városházán, Szabadka, Szabadság tér 1. cím alatt, december 10. és 14. között 12 - 15 óráig. Bővebb információ a 024/ 626-873 telefonszámon kapható.
2012. december 14-én, 11 órai kezdettel a Városháza dísztermében kerül sor a Partnerségi közgyűlésre, a tervezési folyamat zárórendezvényeként. A rendezvény nyitott minden érdeklődő számára.

Prilozi / Mellékletek

- Učesnici u izradi SLOR / Résztvevők
- SWOT tabele / SWOT táblázat
- Indikatori / Mutatók
-  Profil zajednice / Statisztikai helyzetkép

Obrazci sugestija / Észrevételek

- Obrazac sugestija (srpski) / Űrlap (szerb nyelven)
- Obrazac sugestija (mađarski) / Űrlap (magyar nyelven)
- Obrazac sugestija (hrvatski) / Űrlap (horvát nyelven)

 


 

Shodno dogovoru sa drugog sastanka radne grupe održanog 16. decembra 2011., u prilogu Vam dostavljamo obrazac za predlaganje projektnih ideja koje bi, ako bi bile realizovane, unapredile razvoj našeg grada, kao i razrađenu verziju vizije i strateških ciljeva.

Molimo Vas da nam najkasnije do 25. januara dostavite popunjen obrazac/obrasce kao i eventualne komentare i sugestije na viziju i strateške ciljeve. Ukoliko neke od podataka nemate ili niste sigurni u njih, slobodno ih unesite sa primedbama ili ostavite prazno mesto. Važne su nam Vaše ideje i prioriteti, a Koordinacioni tim će ih u daljem procesu unaprediti, kako kroz internu procenu tako i kroz uključivanje tokom izrade akcionog plana.

Ukoliko Vam budu potrebne dodatne informacije u vezi sa procesom izrade Strategije lokalnog održivog razvoja ili popunjavanja projektnih formulara, budite slobodni da kontaktirate Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj putem telefona: 626-877 ili elektronskim putem na:  ler@subotica.rs

Tim za izradu SLO

 

Održana je Partnerska skupština

Strategija lokalnog održivog razvoja Grada Subotice za period 2012-2021. godine.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4965/slor-strategija-lokalnog-odrzivog-razvoja-grada-subotice

Povratak...