f Izveštaj o napretku Srbije za 2012. godinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izveštaj o napretku Srbije za 2012. godinu

15.11.2012

Što se tiče životne sredine, određeni napredak ostvaren je u pogledu horizontalnog zakonodavstva. Srbija je usvojila Nacionalnu strategiju za aproksimaciju u oblasti životne sredine u oktobru 2011. Strategija za primenu Arhuske konvencije usvojena je u decembru 2011. Zakon o ratifikaciji pristupanja Srbije Registru izvora zagađenja životne sredine (PRTR) Ekonomske Komisije UN za Evropu usvojena je u oktobru 2011. Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara usvojena je u maju 2012.

Određeni napredak se može zabeležiti u pogledu kvaliteta vazduha. Zakon o potvrđivanju Protokola o teškim metalima i Zakon o potvrđivanju Protokola o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama usvojeni su u januaru, odnosno martu 2012. Praćenje kvaliteta vazduha je dodatno poboljšano time što je nacionalna laboratorija za kalibraciju nadležna za praćenje kvaliteta vazduha, a analitička laboratorija za zagađivače vazduha pri SEPA.

Napredak se može zabeležiti u oblasti upravljanja otpadom. Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima koji uređuje upravljanje rudarskim otpadom usvojen je u novembru 2011. Podzakonska akta o ekološki odgovornom odlaganju otpada koji sadrži dugotrajne organske zagađivače usvojen je u septembru 2011.

Određeni napredak može se zabeležiti u oblasti kvaliteta vode. Srbija je usaglasila svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU o graničnim vrednostima emisije (GVE) za zagađivače vode i rokove za njihovo usklađivanje, kao i o parametrima ekološkog i hemijskog stanja površinskih voda i hemijskog i kvantitativnog stanja podzemnih voda.

Neznatan napredak može se zabeležiti u oblasti zaštite prirode. Tri zaštićena područja (Gutavica, Paljevine, Park Bukovičke Banje) osnovana su u decembru 2011.

Neznatan napredak ostvaren je u sprovođenju zakonskih propisa o industrijskom zagađenju i upravljanje rizikom. Jedinstven pristup izdavanju dozvola mora biti institucionalizovan, a administrativni kapaciteti ojačani.

Dobar napredak može se zabeležiti u oblasti hemikalija. Zakon o izmenama i dopunama zakona o hemikalijama i Zakon o izmenama i dopunama zakona o biocidnim proizvodima usvojeni su u decembru 2011. Osnovano je zajedničko telo koje obuhvata tri inspektorata, Inspekciju za životnu sredinu, Inspekciju za tržišni nadzor i Inspekciju za sanitarni nadzor.

U oblasti klimatskih promena nije ostvaren napredak u razvoju opšte politike; ostaje da se razvije sveobuhvatna klimatska strategija. Pitanja klimatskih promena su u velikoj meri integrisana u politiku energetike, ali neophodni su veliki napori kako bi se klimatske promene u potpunosti integrisale u sektorske politike i strategije.

Inicijative za podizanje svesti i unapređenje saradnje između zainteresovanih strana bi trebalo dalje osnažiti.

Preduzeti su koraci za angažovanje više zaposlenih u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Međutim, manjak administrativnih kapaciteta i ad hoc međuinstitucionalna saradnje odlažu pripremu i sprovođenje klimatske politike koja je u skladu sa pravnim tekovinama EU.

Zaključci

 

Određen napredak postignut je u oblasti životne sredine. Usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU o životnoj sredini i ratifikacija međunarodnih konvencija o životnoj sredini se nastavlja. Neophodni su značajni dalji napori kako bi se sprovelo nacionalno zakonodavstvo, posebno u oblasti vodoprivrede, kontrole industrijskog zagađenja i upravljanja rizikom, zaštite životne sredine i kvaliteta vazduha. Jačanje administrativnih kapaciteta bi trebalo da ostane jedan od prioriteta. Neznatan napredak postignut je u usaglašavanju sa pravnim tekovinama EU o klimi. Značajni napori su neophodni za podizanje svesti o mogućnostima i izazovima u pogledu klimatskih promena, uspostavljanje više strateškog pristupa za Srbiju, usaglašavanje i sprovođenje pravnih tekovina EU o klimi, kao i jačanje administrativnih kapaciteta i međuinstitucionalne saradnje Uopšteno govoreći, Srbija je počela da se bavi prioritetima u oblasti životne sredine i klimatskih promena.

 

Izvor:  http://www.zis.gov.rs/upload/documents/pdf_sr/pdf/Izvestaj%20EK_2012_srp.pdf

Povratak...