f Potpisani ugovori sa distributerima gasa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potpisani ugovori sa distributerima gasa

10.11.2012

Ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Prof. dr Zorana Mihajlović potpisala je, kao ovlašćeni predstavnik Vlade Republike Srbije, u  petak 09. novembra, ugovore sa preko trideset preduzeća o poveravnju obavljanja delatnosti od opšteg interesa, kao i anekse ugovora na osnovu Zakona o energetici i Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa. 

Naime za delatnosti od opšteg interesa za dobijanje licence u oblasti prirodnog gasa, koju izdaje Agencija za energetiku Republike Srbije potrebno je prethodno sa Vladom zaključiti ugovore o poveravanju obavljanja delatnosti. 

Na teritoriji Republike Srbije pored Javnog preduzeća „Srbijagas”, Novi Sad, u ovom trenutku još 35 distributera, obavlja energetsku delatnost koja je delatnost od opšteg interesa u oblasti prirodnog gasa. Ugovorom koji su potpisali preduzećima je povereno obavljanje dealtnosti distribucije prirodnog gasa, upravljanja distributivnim sistemom i delatnost trgovine prirodnim gasom radi snabdevanja kupaca-trgovina na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca. 

U međuvremenu je donet novi Zakon o energetici na osnovu koga su su svi energetski subjekti koji obavljaju delatnost trgovine na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca mogli da podnesu zahtev za izmenu akta o poveravanju radi određivanja javnog snabdevača prirodnim gasom. 

Da bi se zaključili navedeni ugovori, kao i aneksi potrebno je bilo ispuniti zakonom propisane uslovi u pogledu tehničke opremljenosti, kadrovske osposobljenosti, zaštite na radu i zaštite životne sredine. 

Ukoliko se poverene delatnosti ne obavljaju u skladu sa ugovorom i zakonom Vlada može isti raskinuti, kao i Agencija za energetiku oduzeti licencu. 

Potpisivanjem navedenih aneksa ugovora obezbeđuje se pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje prirodnim gasom domaćinstava i malih kupaca po regulisanim cenama na opštinama na kojima preduzeća koja su potpisala ugovore obavljaju poverene delatnosti, kao i snabdevanje krajnjih kupaca prirodnog gasa čiji su objekti priključeni na distributivni sistem do 1. januara 2015. godine. 

Nakon potpisivanja i overe ugovora, Ministar Zorana Mihajlović i predsednik Udruženja distributera prirodnog gasa Milan Dragosavac održali su u PRESS sali Vlade Republike Srbije konferenciju za za novinare. 

Zorana Mihajlović  je rekla da će to obezbediti pouzdanije i kvalitetnije snabdevanje potrošača prirodnim gasom i da su stvoreni preduslovi za liberalizaciju tržišta tog energenta. Ona je istakla da su distributeri gasa kompanije koje su morale da ispune određene uslove i dobiju licencu od Agencije za energetiku. 

Predsednik Udruženja distributera prirodnog gasa Milan Dragosavac rekao je da ovi ugovori omogućavaju potrošačima da pod određenim uslovima biraju svog dobavljača.

Stvaraju se uslovi za sigurnije i kvalitetnije snabdevanje i po konkurentskim cenama, kazao je on dodavši da kada se otvori tržiste prirodnog gasa svi kupci će moći da biraju svog snabdevača. On je rekao da je ovo dobar korak, ali da treba preduzeti i niz mera kada je reč o transportu i distributivnom sistemu, zatim izradi socijalnih karata i izmeni tarifnog sistema.

Dragosavac je izrazio i očekivanja da će Vlada Srbije u narednom periodu to uspeti da ostvari. 

Na novinarsko pitanje da li će Srbija gas biti privatizovan ona je rekla da je to javno preduzeće u ozbiljnim finansijskim i ekonomskim problemima, ali da neće biti privatizovano, već će se u njemu sprovesti dubinske reforme. 

Zorana Mihajlović je rekla da će restrukturiranje biti sprovedeno u nekoliko faza, a da će u prvoj fazi biti rešeno pitanje kompanija ćerki takozvanih ''nonkor'' delatnosti. 

''Srbijagas mora da bude moderno, profitabilno preduzeće i ne postoji ni jedan razlog da to ne bude u narednih godinu i po dana'', rekla je Mihajlović. Prema njenim rečima, i Srbijagas i preduzeća ćerke kojima osnovna delatnost nije vezana za proizvodnju i distribuciju gasa bolje će funkcionisati nakon restrukturiranja. 

Izvor: http://www.merz.gov.rs/lat/node/981

Povratak...